Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: późniejsze odliczenie

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 6.02.2004 r. w sprawie możliwości dalszego odliczania od podatku wydatków poniesionych w latach 2000 - 2002 na cele mieszkaniowe (wniesienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej), w sytuacji, ...

Czy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług możliwa jest korekta deklaracji VAT-7 za kwiecień 2001 r. i miesiące następne poprzez powiększenie podatku naliczonego o podatek wynikający z faktury otrzymanej w marcu 2001 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2004 r. bez znaku uprzejmie informuję: Przedstawiony w piśmie stan faktyczny dotyczy okoliczności roku 2001, tj. okresu w którym obowiązywała ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.). Z dniem 1 maja 2004 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ...

Czy przepis art. 86 ust. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ma zastosowanie do podatku naliczonego z faktur, które podatnik otrzymał przed 1 maja 2004r., oraz czy wartość podatku nierozliczonego na dzień 1 maja 2004r. może być przenoszona bez ograniczeń czasowych, aż do momentu, gdy podatnik wykona czynność opodatkowaną.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 15 lipca 2004 r. (data wpływu do Urzędu 23 lipca 2004r.), Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Stan faktyczny zawarty w złożonym wniosku. Spółka w okresie od 1 kwietnia 2000r. do 30 czerwca 2004r. nie wykonała czynności podlegający ...

Strona ma wątpliwości czy istnieje możliwość odliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa oraz w jakim trybie i za jaki okres można dokonać odliczenia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie- biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny ...

Czy wystąpi brak prawa odliczenia naliczonego podatku VAT w zakresie, w jakim nakłady na projekt doradczy nie są związane z realizacją czynności opodatkowanych.

Zdaniem Strony – „Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów towarów i usług w zakresie w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli zaś podatnik w momencie powstania tego prawa nie jest w stanie stwierdzić, czy dokonywane zakupy ...

Generowanie strony w 17 ms