Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: deputat węglowy

Czy wydanie w naturze deputatów węglowych pracownikom i emerytowanym pracownikom górnictwa – w oparciu o § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta górnika (Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13 ze zm.) – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Działając na podstawie art. 14a, 14b, 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z 23 lutego 2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach wyjaśnia : Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku wydawania drewna zatrudnionym pracownikom jako deputat węglowy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na zapytanie złożone w dniu 04.06.2004 r. przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łagów. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od ...

Czy podatnik w latach 2003 i 2004 w trakcie roku podatkowego miał obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z osiąganymi w trakcie roku podatkowego przychodami z odpłatnego zbycia papierów wartościowych notowanych na giełdach zagranicznych oraz dywidendami otrzymywanymi w związku z posiadaniem takich papierów wartościowych ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, 217 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14.02.2005 r., który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 16.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Czy wypłacone prze Bank członkom rodzin zmarłych pracowników, zmarłych emerytów i rencistów świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne w miejsce tych świadczeń, stanowiące składnik świadczeń emerytalno-rentowych wypłaconych z zagranicy korzystają ze zwolnienia na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 92 updof?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku przedstawionej we wniosku z dnia 23.03.2005 ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie w postaci wydawania deputatów węglowych na rzecz pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów)?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia (...), z dnia 25 lipca 2005r., znak: F/FR/FRP/JG/9713/05 na postanowienie Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w S. z dnia 15 lipca 2005r., znak: PSUS/PPO I-443/187/05/MS stanowiące interpretację co do zak ...

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zapewnieniem byłym pracownikom bezpłatnych deputatów węglowych - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zapewnieniem byłym pracownikom bezp ...

Czy jednorazowa wypłata dokonana przez pracodawcę z tytułu wykupu od osób uprawnionych prawa do ekwiwalentu za deputat węglowy za okresy przyszłe, stanowić będzie dla Spółki koszty uzyskania przychodów w dacie wypłaty tego świadczenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

czy przekazywanie przez pracodawcę, na podstawie układu zbiorowego deputatu węglowego dla pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Czy przekazanie przez Spółkę deputatów węglowych (w naturze, tj. w postaci węgla) byłym i obecnym pracownikom Spółki oraz członkom ich rodzin stanowi po 1 czerwca 2005r. czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Czy przekazanie przez Wnioskodawcę deputatów węglowych (w naturze, tj. w postaci węgla) byłym i obecnym pracownikom Spółki oraz członkom ich rodzin stanowiło w okresie od 1 maja 2004r. do 31 maja 2005r. czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Generowanie strony w 13 ms