Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dodatki

Czy można odliczyć od podatku dochodowego całą kwotę wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy w przypadku otrzymania dodatku mieszkaniowego?

Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., odliczeniu od podatku dochodowego podlegają wydatki przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytuu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz r ...

Czy od pracownika zatrudnionego w jednostce samorządu terytorialnego, przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym, któremu comiesięcznie wypłacana jest wysługa lat z funduszu płac należy potrącać koszty uzyskania przychodów ?

Działając na podstawie art.14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie potrącania kosztów uzyskania przychodu, w przypadku wypłacania comiesięcznie pracownikowi tylko kwoty dodatku za wieloletnią pracę (wysługa lat). Z opisanego przez X stan ...

Czy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego wypłata dodatku na zagospodarowanie wypłacona pracownikowi banku?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.05.2004 r. (data wpływu do Urzędu 13.05.2004 r.) uzupełnione i sprecyzowane pismem z dnia 2.06.2004 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pk ...

Czy zasiłek rodzinny jest dochodem podlegającym opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 30.04.2004 r. uzupełnione pismami z dnia 12.05.2004r. i 31.05.2004 r. dotyczące stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności - czy zasiłek rodzinny jes ...

Czy dodatek za pracę w terenie wypłacany osobie wykonującej pracę kuratora sądowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej wyjaśnia. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznyc ...

Podatnik-żołnierz Wojska Polskiego- został skierowany na misję pokojową do Islamskiego Państwa Afganistanu, którego terytorium jest uznane za strefę działań wojennych. Czy w związku z tym otrzymany dodatek wojenny jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu, na pisemne zapytanie z dnia 30.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że jest żołnierzem zawodowym Wojska Pols ...Czy dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania należy traktować jako dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do postanowień art. 21 ...

Czy dodatek za używanie własnego pojazdu do celów służbowych przyznany wg. zasad określonych szczególnymi przepisami strażnikowi Państwowej Straży Rybackiej może być zwolniony od podatku dochodowego ?

W odpowiedzi na pismo Wasz znak PSR 2327-1/04 z dnia 23-09-2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, iż:w roku 2003 wolne od podatku dochodowego były: - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy - ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracown ...

Generowanie strony w 3 ms