Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wierzyciel

Czy podatnicy mają obowiązek doliczyć do dochodu zwrócone przez Spółdzielnię Mieszkaniową w roku 2003 i w następnych kolejnych latach kwoty wkładu budowlanego ?

Zgodnie z art. 45 ust. 3a pkt 1 oraz art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej ustawy (między innymi na wkład ...

Czy otrzymane odsetki od odzyskanych zaległych wierzytelności stanowią przychód z działalności gospodarczej?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.05.2004 r o udzielenie informacji czy odsetki od odzyskanych zaległych wierzytelności, które to wierzytelności nie zostały odpisane jako nieściągalne stanowią przychód z działalności gospodarczej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Instytuc ...

Czy istnieje możliwość zapłaty przyszłych zobowiązań w podatku VAT poprzez zaliczenie podatku należnego z wystawionych dla kontrahenta faktur VAT, który stanowi wierzytelność objętą ugodą restrukturyzacyjną?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest wierzycielem Huty "A". Zobowiązania Huty, w tym także zobowiązania cywilnoprawne podlegają restrukturyzacji na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu na rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800 ze zm.). Restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych odbywa się na zasadach o ...

Pytanie Podatnika brzmi czy ustanowienie hipoteki przysługującej wierzycielom spółdzielni mieszkaniowych zwolnione jest z podatku od czynności cywilnoprawnych?

Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137,poz.926 ze zm.) w związku z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika – Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu wyjaśnia : Ze stanu faktycznego przedstawionego w w/w piśmie wy ...

Czy postanowienie o umorzeniu postępowania przeciwko dłużnikowi, wydane przez Prokuraturę, stanowi o nieściągalności wierzytelności, zgodnie z przepisami art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W piśmie Podatnika został sformułowany następujący stan faktyczny: W dniu 20.08.1996r. Spółka zbyła artykuły papiernicze na kwotę 14.540,66 zł. Termin płatności minął 13.09.1996r. Wnioskująca bezskutecznie wysyłała wezwania do zapłaty, któreze względu na fałszywe dane adresowe, nie mogły dotrzeć do adresata.Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej, która następnie wydała postanowienieo u ...

Kiedy powstaje przychód z tytułu zasądzonych w postępowaniu sądowym kosztów tego postępowania - czy w dacie uprawomocnienia się orzeczenia zasadzającego te koszty, czy też w dacie ich zapłaty przez dłużnika?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) zmienia udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze informację z dnia 21.10.2003 r. Nr PD – 1/415/130/03 będącą odpowiedzią na zapytanie Pana z dnia 01.10.2003 r. Przedmiotowe zapytanie dotyczy momentu powst ...

Czy obowiązki nałożone na komornika sądowego w art. 42e ustawy ustają, jeżeli wypłata świadczeń określonych w art. 12 dokonywana jest w postępowaniu egzekucyjnym bezpośrednio przez dłużnika na rzecz wierzyciela z pominięciem komornika sądowego ?

Na podstawie art. 14a §1, §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.01.2005 roku (data wpływu do urzędu 01.02.2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie art. 42e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 ...Czy wskutek transakcji, w której Spółka nie przelewa środków z tytułu zwrotu pożyczki na konto Wierzyciela, lecz zleca wykonanie takiego przekazu Kredytodawcy, realizują się podatkowo różnice kursowe powstałe w związku z odmiennym kursem waluty w dniu zaciągnięcia pożyczki od Wierzyciela (na zakup środka trwałego) i dniu przelewu środków na jego rachunek?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Generowanie strony w 54 ms