Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: agroturystyka

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie pismem z dnia 11.03.2004 r. (znak: US-I-PB-415/2/2004), gdyż jest ona nieprawidłowa: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatniczka p ...


Czy przebudowa budynku gospodarczego na cele agroturystyczne może być opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu na pisemne zapytanie podatnika, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 21 czerwca 2004 r. podpisała z Agencją R ...


- dotyczy podatku od nieruchomości w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - wynajmu pokoi turystom.

P O S T A N O W I E N I E Wójt Gminy M. na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), art. 1a, ust. 2, pkt. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 9, poz. 84), w związku z wnioskiem Pani Teresy K., p o s t a n a w i a: - udzielić pisemnej interpretacji o zakr ...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jest Pan wraz małżonką właścicielem gospodarstwa rolnego, zgłoszonego w ewidencji Urzędu Miejskiego w X, jako gospodarstwo agroturystyczne. W ramach tegoż gospodarstwa do wynajmu turystom przeznaczonych jest 5 pokoi gościnnych.Prowadzenie przez Pana gospodarstwa agroturystycznego nie odbywa się w ramach działalności gospodarczej.Stoi Pan na stanowisku, iż dla indywidualnych klientów gospodarstwa za zakwaterowanie i posiłki może Pan wystawiać rachunki.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 4 lipca 2005 roku, uzupełni ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych działalność agroturystyczna (wynajem trzech pokoi w budynku mieszkalnym), jeżeli budynek mieszkalny i gospodarstwo rolne znajdują się na terenie miasta ,,X" ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4,art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.12.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia przedmiotowego dochodów uzyskanych z tytułu w ...

Czy osoba prowadząca działalność agroturystyczną jest zobowiązana wystawić rachunek na nazwisko klienta lub dla firmy, w której jest on zatrudniony, jako osoba prywatna czy pod nazwą "agroturystyka"?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia br. (data wpływu 26 stycznia br.), uzupełnionym pismem z dnia 10 lutego br. (data wpływu 16 lutego br.) o udzielenie interpretacji co do zakr ...

Czy podatnik może ujmować w deklaracjach VAT-7K podatek naliczony wynikający z faktur zakupu związanych z dokończeniem budowy domu, otrzymanych w poszczególnych okresach rozliczeniowych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tutejszym organie w dniu 13.02.2006 r. (uzupełnionego w dniu 16.03.2006 r. o brakujący podpis oraz należną opłatę skarbową) w sprawie udzielenia interpretacji co ...

Czy od poniesionych wydatków związanych z inwestycją polegającą na rozbiórce i przebudowie istniejącego budynku w związku z rozszerzeniem działalności o turystykę wiejską podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach i winien z chwilą zakończenia inwestycji zaprowadzić ewidencję środków trwałych?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku w indywidualnej sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia uznać stanowisko ...

Generowanie strony w 67 ms