Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: termin materialny

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2002 r. Drugi Urząd Skarbowy uprzejmie wyjaśnia: Z akt sprawy wynika, że dnia 12.01.1988 r. Państwo Marta i Sławomir J. nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które stało się ich współwłasnością małżeńską. W 1994 r. małżonkowie rozwiedli się. Dnia 23 stycznia 2002 r., w wyniku apelacji, Sąd Okręgowy w Kielcach przyznał prawo do lokalu mies ...

Podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu m ...

Odliczenia wydatków inwestycyjnych

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 22.08.2003 r. w sprawie ulgi na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na nowe inwestycje mieszkaniowe informuje. Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pani pismem z dnia 26.06.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: 1. W przypadku rezygnacji z oszczędzania w kasie mieszkaniowej i wycofaniu zgromadzonych wkładów oraz zwrotu ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu przy ...

Kiedy dokonuje się przeglądów technicznych kas rejestryjących (fiskalnych) o zastosowaniu specjalnym, zainstalowanych w taksówkach ?

W związku z żądaniem pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w pismie z dnia 8 marca 2004r. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję: Ze złożonego pisma wynika, że wnosi Pan o udzielenie informacji w zakresie dokonywania przeglądów technicznych kas fiskalnych o zastosowaniu spe ...

Czy Spółka może dokonać zmiany bieżącego roku podatkowego, obejmującego okres: 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r., na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników podjętej w kwietniu 2004 r. zmieniającej rok obrotowy na okres obejmujący: 01.01.2004 r. – 30.06.2005 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.03.2004 r. (wpływ 30.03.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego zapytania, w miesiącu kwietniu 2004 r. Zgromadzenie W ...

Pytanie dotyczy sposobu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborzez przez podanika uproszczeonej formy wpłacania zaliczek.

Postanowienie W związku z wnioskiem Spółki z dnia 11.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 14.03.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jedno ...

Czy w związku ze złożeniem zawiadomienia w postaci aktu notarialnego do urzędu skarbowego o wyborze innego roku podatkowego niż kalendarzowy z przekroczeniem terminu z art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka faktycznie wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym i z uwagi podjęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej w drugiej połowie roku kalendarzowego, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 3 mar ...

Czy w bieżącym roku Wnioskodawca może złożyć korektę zeznania podatkowego za 2006 rok, dokonując rozliczenia podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Termin do zawiadomienia organu podatkowego o zakończeniu przerwy w działalności gospodarczej wiążący się z przyznaniem stronie uprawnień w postaci odstąpienia od poboru podatku, jest terminem prawa materialnego i dla prawidłowego wyznaczenia upływu terminu nie są przydatne zasady liczenia terminów procesowych.

Wnioskiem złożonym 29 czerwca 2007 r. K. D. wystąpił o udzielenie, w trybie art. 14 a § 1 ordynacji podatkowej, odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmie pokoi, opodatkowanej w formie karty podatkowej, złożenie pisma 30 czerwca o wznowieniu działalności od dnia 1 lipca jest czynnością dokonaną w terminie, o jakim mowa w art. 34 ustawy z dn ...

Generowanie strony w 28 ms