Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pokoje na wynajem

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie pismem z dnia 11.03.2004 r. (znak: US-I-PB-415/2/2004), gdyż jest ona nieprawidłowa: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatniczka p ...

Posiadam gospodarstwo rolne i jestem podatnikiem VAT. W chwili obecnej buduję dom wraz z pokojami do wynajęcia na cele agroturystyczne. Po zakończeniu budowy usługi te będą opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 7%. Czy od materiałów budowlanych i robót wykończeniowych mogę odliczać podatek VAT?

W związku z wnioskiem z dnia 14.05.2004 r., w sprawie udzielenia odpowiedzi, dotyczącej zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej, informuje: Usługi agroturystyczne mieszczą się zakresie grupowania PKWiU 55.23.13-00 „Usługi wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania". Ponieważ jest Pani czynnym po ...

W 1999 roku małźonkowie zakupili grunt i rozpoczęli budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego współwłasność małżeńską, z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem. Z tytułu poniesionych wydatków małżonkowie korzystali z odliczeń od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. W kolejnych latach budowa była kontynuowana, a ponoszone w następnych latach wydatki na budowę były odliczane od dochodu przed opodatkowaniem. Ostatnie wydatki na budowę tegoż budynku zostały poniesione w 2003 roku i w połowie roku budowa została zakończona. Po zakończeniu robót budowlanych, odbiorze technicznym budynku i wydaniu pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego małżonkowie postanowili znieść współwłasność nieruchomości. Aktem notarialnym została zniesiona współwłasność budynku i ustanowiona odrębna własność poszczególnych lokali. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego wynosiły 8.030,44 zł. Zdaniem podatników wszystkie wydatki poniesione zostały w 2003 roku więc związane są z prowadzoną budową, przy czym bez uzyskania decyzji na użytkowanie, przed odbiorem technicznym budynku, nie mógł być sporzadzony akt notarialny. W związku z powyższym czy koszty opisanego aktu notarialnego w kwocie 8.030,44 zł mogą być także odliczone od dochodu przed opodatkowanioem w ramach ulgi z tytułu odliczeń na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem lokali na wynajem.

Odpowiadając na zapytanie złożone w dniu 06.02.2004r. zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Polesie informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym o ...

Czy świadcząc usługi turystyczne wynajmu pokoi gościnnych z wyżywieniem w przedstawionym wyżej zakresie Podatniczka może skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej ?

Podatniczka podpisała z biurem turystycznym umowę na wynajem 12 pokoi gościnnych z wyżywieniem. W ramach umowy z uwagi na przepisy Sanepidu podatniczka musi dodatkowo zapewnić na wypadek choroby dwa pokoje tzw. izolatki oraz trzy pokoje dla kadry pedagogicznej turnusu kolonijnego, które są udostępniane nieodpłatnie. Ponadto realizując umowę Podatniczka zobligowana jest zorganizować dla grup koloni ...

Czy zwolnienie, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wynajmu pokoi o których mowa w wyżej wymienionym przepisie dokonywanych tylko przez rolnika – właściciela gospodarstwa rolnego, czy też może mieć również zastosowanie do jego dziecka, które zamieszkuje wspólnie z rodzicami i zamierza uzyskiwać dochody z wynajmu powyższych pokoi ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik zamierza wynajmować pokoje mieszczące się w budynku mieszkalnym znajdującym się w gospodarstwie rolnym rodziców. Liczba tych pokoi wynosi 5. Nie jest właścicielem, współwłaścicielem ani też dzierżawcą gospodarstwa rolnego. Ponadto wskazuje, iż w rozumieniu art.21 ust.1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyczn ...

Czy sprzedaż nieruchomości - w postaci lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym wybudowanym z przeznaczeniem tych lokali na wynajem - dokonana przez organ egzekucyjny wskutek zajęcia tych nieruchomości na poczet należności wobec banku (zaległości) powoduje utratę prawa do ulgi przysługujacej na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (w brzmieniu tej ustawy obowiązującym do końca 2000 roku)?

Odpowiadając na Państwa zapytanie zawarte w piśmie z dnia 4 lipca 2004 r. (data wpływu 19 lipca 2004 r.), uzupełnione w dniu 29 lipca 2004 r., dotyczące wątpliwości związanych z utratą prawa do ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali na wynajem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpn ...


1. Czy wydzielając z gospodarstwa rolno-sadowniczego będącego współwłasnością na potrzeby prowadzonej przez stadniny koni grunty o powierzchni 4,5 ha wraz z budynkami należy ze współwłaścicielem zawrzeć umowę najmu i płacić mu stosowny czynsz i czy ten czynsz będzie stanowić koszty prowadzonej stadniny? 2. Jak należy amortyzować użytkowany przez stadninę koni budynek – czy w całości, czy stosownie do udziału w gospodarstwie rolnym - w połowie? Czy budynek należący do gospodarstwa rolno-sadowniczego o powierzchni 350 m2 należy objąć odrębną ewidencją księgową przypisaną stadninie koni? 3. Czy prowadząc działalność rolniczą, do której zaliczana jest również hodowla koni i świadcząc w niewielkich rozmiarach usługi gastronomiczne, noclegowe, jazdy konnej, przejazdy bryczką, czyli prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą można ww. usługi uznać za usługi agroturystyczne i nie obejmować ich odrębną ewidencją księgową, czy też należy prowadzić odrębną ewidencję księgową, nawet gdyby te usługi stanowiły minimalny udział w działalności stadniny? Czy wydzielając budynek mieszkalny, w którym zorganizowane będą trzy pokoje noclegowe oraz świadcząc usługi wyżywienia dla turystów nie powinno się zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym płacić podatku dochodowego? 4. Czy w oparciu o posiadane zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (stadniny koni) opodatkowaniu będzie podlegać hodowla koni, organizowanie przejażdżek końmi oraz bryczką (wykonywane jako usługi dla turystów), organizowanie nauki jazdy konnej, kursów jeździeckich, ognisk, kuligów itp.? 5. Jak ewidencjonować koszty, by wyodrębnić je dla potrzeb hodowli koni i świadczonych usług?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, wyjaśnia, iż w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w a ...


Czy prowadząc gospodarstwo agroturystyczne mogę skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwolnieniu przedmiotowemu podlegają dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywie ...

Generowanie strony w 29 ms