Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi agroturystyczne

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie pismem z dnia 11.03.2004 r. (znak: US-I-PB-415/2/2004), gdyż jest ona nieprawidłowa: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatniczka p ...

Czy Spółka będzie miała prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur za wykonanie usług remontowych związanych z remontem obiektu przeznaczonego na działalność agroturystyczną?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza przeprowadzić remont i modernizację posiadanego zabytkowego budynku, w którym prowadzić zamierza, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT działalność agroturystyczną. Ocena prawna stanu faktycznego : Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżen ...

Posiadam gospodarstwo rolne i jestem podatnikiem VAT. W chwili obecnej buduję dom wraz z pokojami do wynajęcia na cele agroturystyczne. Po zakończeniu budowy usługi te będą opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 7%. Czy od materiałów budowlanych i robót wykończeniowych mogę odliczać podatek VAT?

W związku z wnioskiem z dnia 14.05.2004 r., w sprawie udzielenia odpowiedzi, dotyczącej zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej, informuje: Usługi agroturystyczne mieszczą się zakresie grupowania PKWiU 55.23.13-00 „Usługi wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania". Ponieważ jest Pani czynnym po ...

1. Czy wydzielając z gospodarstwa rolno-sadowniczego będącego współwłasnością na potrzeby prowadzonej przez stadniny koni grunty o powierzchni 4,5 ha wraz z budynkami należy ze współwłaścicielem zawrzeć umowę najmu i płacić mu stosowny czynsz i czy ten czynsz będzie stanowić koszty prowadzonej stadniny? 2. Jak należy amortyzować użytkowany przez stadninę koni budynek – czy w całości, czy stosownie do udziału w gospodarstwie rolnym - w połowie? Czy budynek należący do gospodarstwa rolno-sadowniczego o powierzchni 350 m2 należy objąć odrębną ewidencją księgową przypisaną stadninie koni? 3. Czy prowadząc działalność rolniczą, do której zaliczana jest również hodowla koni i świadcząc w niewielkich rozmiarach usługi gastronomiczne, noclegowe, jazdy konnej, przejazdy bryczką, czyli prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą można ww. usługi uznać za usługi agroturystyczne i nie obejmować ich odrębną ewidencją księgową, czy też należy prowadzić odrębną ewidencję księgową, nawet gdyby te usługi stanowiły minimalny udział w działalności stadniny? Czy wydzielając budynek mieszkalny, w którym zorganizowane będą trzy pokoje noclegowe oraz świadcząc usługi wyżywienia dla turystów nie powinno się zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym płacić podatku dochodowego? 4. Czy w oparciu o posiadane zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (stadniny koni) opodatkowaniu będzie podlegać hodowla koni, organizowanie przejażdżek końmi oraz bryczką (wykonywane jako usługi dla turystów), organizowanie nauki jazdy konnej, kursów jeździeckich, ognisk, kuligów itp.? 5. Jak ewidencjonować koszty, by wyodrębnić je dla potrzeb hodowli koni i świadczonych usług?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, wyjaśnia, iż w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w a ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu materiałów i usług dotyczących realizowanej inwestycji. Zdaniem zapytującego podatnik ma prawo do rozliczenia podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur w deklaracjach VAT-7 składanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W dniu 09 września 2002r. Podatnik rozszerzył zakres prowadzonej działalności gospodarczej o działalność agroturystyczną prowadzoną na terenie własnego gospodarstwa rolnego. W dniu 05 grudnia 2004r. Podatnik uzyskał z Urzędu Gminy decyzję o warunkach zabudowy, a dotyczącą wybudowania na terenie jego gospodarstwa (wraz z przyłączami) dwóch budynków usługowo-mieszkalnych związanych z agroturystyką w ...

Czy rozpoczynając z dniem 01.06.2004 r. działalność gospodarczą (agroturystyka) można korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT ?

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8. W art. 113 ust ...

- dotyczy prawa odliczania VAT od zakupów inwestycyjnych na usługi agroturystyczne, refundowanych ze środków programu SAPARD.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2004 r. w sprawie możliwości zaliczenia podatku od towarów i usług jako kosztu kwalifikowanego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm), uprzejmie informuje: w świetle obowiązujących przepisów prawa podatnikom zarejestrowanym jako „podatn ...

Czy w sytuacji, gdy nie jestem zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT mam możliwość odliczenia (odzyskania) podatku naliczonego w związku z dokonywaną inwestycją polegającą na modernizacji gospodarstwa agroturystycznego, która realizowana jest w ramach programu SAPARD?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym w dniu 16.11.2004 r. podaniem, uzupełnionym pismem z dnia 17.11.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupach dokonanych w związku z inwestyc ...

dotyczy obowiązku naliczania i odprowadzania podatku VAT od działalności agroturystycznej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r., dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 21.07.2004 r. (znak: II US-II/443/75/2004), gdyż jest ona nieprawidłowa: Ze stanu faktycz ...

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik jest rolnikiem i prowadzi działalność agroturystyczną, korzystając ze zwolnienia w podatku dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik wnosi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych następujące zapytania:1. Czy wynajem pokoi firmie będącej podatnikiem VAT, lub też nie, która podczas pobytu w gospodarstwie urządza w nim szkolenie, zmienia sytuację prawną i rodzi skutki podatkowe w podatku dochodowym?2. Czy organizowanie przez podatnika imprez dla gości typu: piknik, przyjęcie imieninowe, komunijne zmienia sytuację prawną i rodzi skutki podatkowe w podatku dochodowym?3. Czy obsługa gastronomiczna imprez, przyjęć, szkoleń na terenie gospodarstwa agroturystycznego albo poza nim zmienia sytuację prawną i rodzi skutki podatkowe w podatku dochodowym?4. Czy świadczenie dla gości wynajmujących pokoje dodatkowych odpłatnych atrakcji typu: przejażdżki, kulig, ogniska zmienia sytuację prawną i rodzi skutki podatkowe w podatku dochodowym?5. Czy za świadczone usługi podatnik może wystawiać rachunek wg załączonego wzoru?

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu najmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyzywienia tych osób, ...

Generowanie strony w 28 ms