Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rybołówstwo

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje od 1 maja 2004 r. na sieci rybackie skonfekcjonowane ze szpagatu, sznurka, przędzy ..., sieci i siatki wiązane z pozostałych materiałów włókienniczych - dotyczy sieci rybackich.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.04.2004 r. znak PN/1071/04 uzupełnione pismem w dniu 27.04.2004 r. znak PN/1223/04, stanowiące zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w pr ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować prz sprzedaży mączki rybnej paszowej o symbolu 15.20.70-00.00 PKWiU?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), na pisemne zapytanie z dnia 10.05.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że spółka dokonuje sprze ...

Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z wystawionych faktur przez dostawcę towaru - firmę armatorską?

Stan faktyczny: Podatnik zakupuje od firmy armatorskiej towar (śledź bałtycki). Armator sprzedaje Podatnikowi towar z jednoczesną dostawą i przeładunkiem na morzu na statek bandery rosyjskiej. Z tytułu sprzedaży, armator wystawia na rzecz Podatnika fakturę sprzedaży z naliczonym podatkiem od towarów i usług. Podatnik w oparciu o podpisany kontrakt sprzedaje towar kontrahentowi rosyjskiemu wystawia ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy transakcję sprzedaży ryby pozaterytorium kraju należy zakwalifikować jako eksport towarów ze stawkąpodatku VAT 0%.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy transakcja polegająca na zakupie świeżo złowionych ryb z kutra, sprzedaw ...

Czy sprzedaż ryby z burty statku poza terytorium wspólnoty kwalifikuje się do ujęcia w proporcji, o której mowa w art. 90 ust.2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług jako sprzedaż opodatkowana?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.01.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.01.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 15.02.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pra ...

W sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 05.00.50-00.00 "Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem".

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.09.2005 r. (data wpływu do US 23.09.2005 r. ), o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 05.00 ...

Czy otrzymane dofinansowanie w ramach realizacji projektu „okresowe zawieszenie działalności w celu umożliwienia odnowy zasobów” wynikające z zawartej umowy z ARiMR jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego dokonując - na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – interpretacji art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) na podstawie stanu faktycznego zawartego we wniosku uznaje przedstawione stanowisko za zgodne ...

Podatnik zwraca się o potwierdzenie prawidłowości stosowania stawki podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 0% do sprzedaży armatorom kutrów rybackich wyrobów takich jak sieci rybackie, blaty rybackie, liny, sprzęt do połowu ryb (bambusy, sztajery, odbijacze kutrowe, haki).

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% do sprzedaży sie ...

Jednostka budżetowa oddaje w odpłatne użytkowanie obwody rybackie: czy ich oddanie w użytkowanie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych; czy strony danej czynności cywilnoprawnej są zwolnione od tego podatku?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r., nr 41, poz. 399 z poźn. zm.) w spr ...

Czy otrzymana pomoc finansowa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" udzielona armatorowi statku o polskiej przynależności, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)#8722; dalej: Ordynacja podatkowa, po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 21 września 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii: Czy ...

Generowanie strony w 43 ms