Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budynek gospodarczy

Wg jakiej stawki należy opodatkować wykonanie i zamontowanie konstrukcji drewnianej dachu, pokrycie dachowe z blachy oraz inne prace dekarskie na nowo budowanej chlewni w gospodarstwie rolnym?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych /PKOB/ /Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn.zm./ grupuje obiekty budowlane w dwóch sekcjach:1. Budynki2.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Dla budynków podstawowym kryterium jest jego charakter - mieszkalny lub niemieszkalny. W ramach budynków niemieszkalnych pod symbolem PKOB 1271 " Pozost ...

Czy wartość odpisów amortyzacyjnych ustalonych od dzierżawionego budynku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 02.02.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, że nie podziela Pani stanowiska w przedstawionej sprawie. Stan faktyczny: Od 10.04.2001 r. prow ...

Czy w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej możemy odliczyć wydatki poniesione w 2003r. na przebudowę i adaptację budynku gospodarczego, w celu przekształcenia go w budynek mieszkalno - usługowy?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od os ...

Czy poniesione w latach 2002 i 2003 wydatki na adaptację budynku gospodarczego na cele mieszkalne uprawniają do odliczeń w ramach tzw. ulgi remontowej?

W oparciu o okoliczności zaprezentowane we wniosku i uzupełnione wyjaśnieniami i kserokopiami dokumentów, ustalono następujący stan faktyczny: Małżonkowie w 2002r. zakupili działkę z budynkiem wybudowanym bez pozwolenia budowlanego jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, obiekt ten nazwano budynkiem gospodarczym. Budynek ten n ...

Dotyczy naliczania podatku VAT, z tytułu sprzedaży budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z działką przynależną, na której zostały postawion budynki.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo znak: F/32/1180/2004 z dnia 10.05.2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarówi usług sprzedaży budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z działką przynależną, na której zostały postawione budynki, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ...


Odliczenie podatku od towarów i usług od zakupionych materiałów budowlanych, wykorzystanych do budowy budynku gospodarczego, przeznaczonego do działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z przepisami zawartymi w art. 86 – 88 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ...

Czy prawidłowo zastosowano stawkę 22% podatku VAT do robót budowlanych polegających na budowie obory?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: W myśl z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawka podatku wynosi 22%. Urząd Skarbowy podziela stanowisko przedsiębiorstwa wykonującego budowę obory o zasadności do stosowania stawki podatku VAT 2 ...


Czy nabycie w drodze darowizny gospodarstwa rolnego z budynkiem gospodarczym jest zwolnione od podatku?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, działając zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego w przypadku darowizny nieruchomości rolnej o pow. 1,01 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym dokonanej pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w r ...

Generowanie strony w 28 ms