Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opinia klasyfikacyjna

Jaką stawką winien być opodatkowany wyrób rehabilitacyjny: poduszka masująca - DK/P-1, sklasyfikowana wg PKWIU w grupowaniu 33.10.16-53?

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (D.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004 r. (wpływ 2.02.2004 r.) w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla wyrobu: poduszka masująca – DKP/P1 sklasyfikowanej wg PKWiU w grupowaniu 33.10.16-53, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje: Z przedstawionego przez pod ...

1.Czy usługi w zakresie wydawania opinii w zakresie projektowania budowlanego, sprawowania nadzorów budowlanych, kierowania robotami budowlanymi, badania i oceny stanu technicznego budynków i budowli na rzecz sądów powszechnych, policji oraz prokuratury podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2.Która ze stron jest płatnikiem podatku od w/w usług?3.Jaka jest stawka tego podatku i co stanowi podstawę jego naliczenia?4.W jakim termine winien być podatek naliczony i odprowadzony?5.Jak powinny być dokumentowane te czynności dla potrzeb organów skarbowych?

AD.1. i 2 Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Jednakże, o czym mowa w pkt. 3 tegoż artykułu, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie u ...

W internacie Zespołu Szkół w okresie wakacji funkcjonuje schronisko szkolne i świadczy usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. W schronisku zakwaterowuje się grupa młodzieży szkolnej (obóz wędrowny). Czy usługa ta korzysta ze zwolnienia?

Odpowiadając na pismo z dnia 15.07.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie podatku od towarów i usług w stanie prawnym obowiązującym po dniu 1.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego przez szkołę w piśmie stanu faktycz ...

Jaką stawką podatkową opodatkowane są usługi turystyczne?

dot: zapytania Spółki z dnia 11.03.2003 r., skierowanego do UrzęduSkarbowego Kraków - Krowodrza, w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia usług turystyki. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej wyjaśnia: Usługi, których dotyczy pytanie Spółki, wykonywane są w następujących okolicznościach: Klient zagraniczny po przegląd ...

Czy sprzedawcy towarów, będący jedynie pośrednikami w handlu powinni stosować stawki podatku VAT podane na fakturach zakupu nie biorąc pod uwagę, że ten sam produkt sprzedawany jest z różnymi stawkami podatku VAT w zależności od dostawcy ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.08.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie przepisu art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uzupełnione pismem z dnia 02.09.2004 r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie informuje: Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o p ...

Czy podanie na fakturze stwierdzającej sprzedaż nawozów wapniowych i wapniowo - magnezowych przepisu na podstawie którego sprzedaż ta opodatkowana jest stawką 3% bez podawania symbolu określonego w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej należy uznać za spełnienie minimalnych wymogów, jakie dla nazwy towaru w prawidłowo wystawionych fakturach ustalił Minister Finansów?.

W odpowiedzi na pismo z dnia (...), numer (...) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie informuje: Podobnie jak w stanie prawnym obowiązującym do 30.04.2004 r. jak również w obecnym stani ...

Wniosek dotyczy konieczności dokonania korekty rozliczeń w przypadku stosowania niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług w związku z otrzymaną opinią klasyfikacyjną z Urzędu Statystycznego.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej konieczności dokonania korekty rozliczeń w przypadku stosowania niewłaściwej stawki podatku od towarów ...

Czy działalność w zakresie świadczenia usług rozstrzygania sporów w postępowaniu mediacyjnym oraz w postępowaniu arbitrażowym, stanowiąca działalność statutową Wnioskodawcy jest zwolniona od podatku VAT na podstawie poz. 10 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Jeżeli usługi te nie są zwolnione, to czy prawidłowe będzie zastosowanie stawki VAT 22 %?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2005 r. (wpływ do urzędu dnia 02.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn ...


Czy produkt EM- Refresh jest objęty 22% stawką podatku VAT w świetle ustawy o podatku od towarów i usług?.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług produktu EM-Refresh (płyn ...

Generowanie strony w 14 ms