Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: remont samochodu ciężarowego

Czy podatnik VAT może odliczyć zapłacony podatek naliczony z faktury wystawionej na firmę podatnika przez zakład wykonujący naprawę samochodu, gdy koszty naprawy w kwocie netto z tej faktury pokrywa zakład ubezpieczeniowy (przekazuje należność z tyt. likwidacji szkody na konto podatnika dokonującego naprawy)? Podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i wybrał metodę kasową rozliczeń.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2004r. (wpł. 19.04.2004r.) informuje: Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatn ...

Jak opodatkować podatkiem VAT sprzedaż autokaru używanego w następującym stanie faktycznym. Moja firma nabyła na podstawie umowy sprzedaży za cenę 20 tys. zł autokar do remontu kapitalnego. Dokonałem remontu za kwotę 15 tys. zł doprowadzając autokar do pełnej sprawności technicznej. Obecnie zamierzam sprzedać przedmiotowy samochód za cenę nabycia powiększoną o koszty remontu. Jakąkwotę opodatkować podatkiem VAT?

W zarysowanej sytuacji - zakup autokaru do remontu od osoby nie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług (umowa kupna sprzedaży bez faktury handlowej) za kwotę 20 tys. zł, następnie po dokonanym remoncie (nakłady w wysokości 15 tys. zł) sprzedaż autokaru. Przy czym jak zaznaczono w piśmie , podatnik wyraża intencję opodatkowania wyłącznie należności stanowiącej przyrost wartości samochodu. D ...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego od naprawy i zakupu części składowych do samochodów ciężarowych, będących środkami trwałymi firmy,przy braku posiadania dla tych pojazdów odpisu ze świadectwa homologacji?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.06.2004r.(uzupełnine pismem z dnia 25.062004r) w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim informuje, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych napraw i zakupu części zamiennych do samochodów ciężarowychbez homol ...Czy można odliczyć podatek od towarów i usług z tytułu faktury wystawionej na naprawę samochodu ciężarowego będącego składnikiem majątku firmy?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24.11.2003 r. w sprawie zapytania dotyczącego odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu faktury wystawionej za naprawę samochodu ciężarowego będącego składnikiem majątku firmy, stwierdza, co następuje: Zgod ...

Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik zamierza dokonać przeróbki samochodu ciężarowego na samochód osobowy. Wydatki związane z tą przeróbką nie przekroczą w 2005 r. 2000 zł netto. Czy poniesione wydatki stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia czy powiększają wartość początkową środka trwałego.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 90, poz. 416 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów. Zgodnie z art. 22g ust. 17 jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu ...

"Czy wydatki poniesione na naprawę powypadkową samochodu ciężarowego będącego składnikiem majątki firmy i nie objętego ubezpieczeniem dobrowolnym, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej"

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 31.12.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej: "czy wydatki poniesione na naprawę powypadkową ...

Podatnik zamierza dokonać zakupu i modernizacji samochodu ciężarowego, który zostanie zakupiony na dwie firmy i jako środek trwały zostanie wprowadzony do ewidencji obu firm po 50%. Zdaniem Podatnika obie firmy będą miały prawo do odliczenia 50% podatku VAT związanego z zakupem i modernizacją powyższego samochodu.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 03.02.2005 r., który wpłynął w dniu 07.02.2005 r. o udzielenie interpretacji co do co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa ...

Czy wydatki na naprawę i zakup części zamiennych do samochodu ciężarowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w łącznej kwocie netto 454,92 zł, potwierdzone fakturami VAT, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów firmy w pełnej wysokości.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a § 1, art. 14a § 3 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podat-kowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stwierdza, że stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 03 marca 2005 r. (wpływ do urzędu 04.03.2005 r.) o udziele-nie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zas ...

Generowanie strony w 24 ms