Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: olej

Czy kwota podatku akcyzowego w miesiącu zapłaty faktury może zwiększać podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

W ustawie z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) i w wydanym na podstawie delegacji ustawowej dla Ministra Finansów zawartej w art. 38 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o podatku od towarów i usług, Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego z dnia 23.12.2003 r. (Dz. U. Nr 221, poz. 2196 ze zm.) przewidziano możliw ...

Spółka zwraca się z zapytaniem: Czy ma możliwość obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych zakupów: olejów silnikowych, części zamiennych, płynów eksploatacyjnych, usług serwisowych i remontowych, usług myjni, usług parkingowych, przejazdów autostradami płatnymi itp. dotyczących samochodów które zgodnie ze świadectwem homologacji są samochodami ciężarowymi.

Działając na podstawie art.14a § 1, § 2 i § 3 oraz art.120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm./ oraz art.88 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 poz. 535/ w odpowiedzi na zapytanie Strony informuję, że w odniesieniu do samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności ...

Do 30 kwietnia 2004r. podatnicy nabywający wyroby, o których mowa w poz. 11, 12 i 14 załącznika nr 1 (m.in. oleje smarowe) oraz poz. 14, 15 i 16 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 221/2003) obciążone podatkiem akcyzowym, z wyłączeniem paliw silnikowych, olejów opałowych oraz towarów przeznaczonych do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, mogli zwiększyć podatek naliczony, o którym była mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11/93 ze zm.), o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu lub o kwotę podatku akcyzowego zapłaconego od importu tych towarów. Zwiększenie podatku naliczonego stosowało się, jeżeli nabyte wyroby przeznaczone były do wytworzenia przez podatnika innych towaró, z wyjątkiem wytworzenia paliw silnikowych, olejów opałowych oraz towarów przeznaczonych do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.Podstawą do odliczenia podatku akcyzowego była faktura dokumentująca zakup ww. towaru z wyodrębnioną kwotą podatku akcyzowego wystawiona przez podatnika podatku akcyzowego. Warunkiem odliczenia była również zapłata kwot podatku akcyzowego wynikających z faktur lub z dokumentów celnych.Podatnik korzystał z tego prawa do końca kwietnia. Nie odliczył jednak podatku akcyzowego w pełnej wysokości, z uwagi na brak zapłaty w momencie składania deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień.1. Jakie są obecnie możliwości odzyskania podatku akcyzowego za okres przed 1 maja 2004r.?2. Czy na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązujących od 1 maja 2004r. podatnicy mają prawo do odliczenia podatku akcyzowego od zakupionych olejów smarowych PKWiU 23.20, kod CN 2710 wykorzystywanych do ruchu maszyn w procesach produkcyjnych?

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że podatnik dokonywał zakupu wyrobów, o których mowa w poz. 11, 12 i 14 zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 221, poz. 2196) korzystając z możliwości zwiększenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towaró ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do sprzedaży oleju sojowego surowego z genetycznie modyfikowanych ziaren soi (PKWiU 15.41.12-10.20), który następnie jest przeznaczony do spożycia przez zwierzęta w kontekście § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie udziela informacjio zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzed ...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować do sprzedaży oleju rzepakowego surowego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2004 r. bez znaku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję, że potwierdzam stanowisko Strony w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, ...

Podatnik produkuje oleje o kodach CN: 2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 93, 2710 19 99 i zwrócił się z pytaniem, czy oleje te można zakwalifikować do poz. 6 załącznika nr 1 do ustawy co pozwalałoby na zastosowanie zwolnienia z art. 24 ustawy.

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lutego 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 ) wyrobem akcyzowym zharmonizowanym są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do w/w ustawy. W myśl art. 62 ustawy o podatku akcyzowym do paliw silnikowych i olejów opałowych zalicza się wyroby wymienione w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ...


Jaką stawkę podatku należy stosować do dostawy czystego, kosmetycznego oleju jojoba, konfekcjonowanego w małe buteleczki?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Pradnik działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 25 maja 2004 r. (data wpływu 27.05.2004 r.) informuje, że sprzedaż oleju jojoba opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku sprze ...

- Czy olej sojowy surowy niemodyfikowany technicznie jadalny PKWiU 15.41.12-10 jest opodatkowany stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% na podstawie załącznika Nr 3 poz. 21 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, a olej sojowy surowy niemodyfikowany technicznie techniczny PKWiU 15.41.12-20 jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%.

Stan faktyczny w sprawie. Spółka z o. o. dokonuje głównie z importu zakupu surowego, odgumowanego oleju sojowego, który jest przeznaczony zarówno na cele paszowe jak i spożywcze o symbolu: PKWiU 15.41.12-10 – olej sojowy surowy niemodyfikowany technicznie jadalny, PKWiU 15.41.12-20 – olej sojowy surowy niemodyfikowany technicznie techniczny. Ocena prawna stanu faktycznego. W podatku od towarów i ...

Jaka jest właściwa stawka podatku przy zakupie i sprzedaży soli potasowej i śruty rzepakowej?

W odpowiedzi na pismo nr L. Dz. PFF 384/04 z dnia 03.11.2003r. dotyczące stawki podatku VAT przy sprzedaży soli potasowej i śruty rzepakowej Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia, iż:- zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług podstawowa stawka podatku wynosi 22%. W myśl zaś §5a rozporządzenia Ministra Finansów z ...

Generowanie strony w 8 ms