Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: organizacje międzynarodowe

Czy opłacone przez Podatnika składki członkowskie na rzecz organizacji międzynarodowych mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

W odpowiedzi na pismo Spółki skierowane w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów informuje: Z przedstawionego przez Spółkę opisu stanu faktycznego wynika, iż swoje statutowe zadania może realizować jedynie dzięki posiadaniu status ...

Czy wydatki z tytułu składek płaconych na rzecz organizacji polskich i międzynarodowych są kosztem uzyskania przychodów?

Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności ponosi wydatki z tytułu składek na rzecz różnych organizacji polskich i międzynarodowych. W przypadku polskich organizacji Spółka uiszcza składki głównie na rzecz stowarzyszeń, fundacji oraz izb gospodarczych, zrzeszających przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem gospodarczym określonej branży lub określonego miejsca czy kierunku geograficzne ...

Czy na podstawie art. 15 dyrektywy unijnej 77/388/CEE świadczenie usług na terenie kraju na rzecz Komisji Europejskiej korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wprowadza zasadę opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonych czynności, których katalog zawiera art. 5 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlegają: - odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, - odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, - eksport towarów, - import towarów, - ...

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik otrzymał bezpośrednio od Wspólnoty Europejskiej grant na realizację planowanego projektu. Pytanie podatnika brzmi: Czy można zastosować na podstawie art. 21 ust. 1 par. 46b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie z podatku dochodowego pracowników etatowych Podatnika i ewentualnych zleceniobiorców uzyskujących dochód dochód z realizacji projektu finansowanego ze środków przekazanych przez organizację międzynarodowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego podziela stanowisko Podatnika w części dotyczącej dochodu uzyskanego w drodze grantu bezpośrednio przez Podatnika. Wspomniany przepis art. 17 ust. 1 pkt 23 UPDP stanowi: „Wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od ... , organizacji międzynarodowych ..., pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, .... Literalne brzmienie cytowanego przepisu jasno wskazuje, ż ...

Zwolnienie od podatku dochodowego środków pomocowych uzyskiwanych przez podmioty w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po zapoznaniu się z informacją udzieloną Panu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej pismem z dnia 16 września 2004 roku Nr US.PD-I-410/2515/04 oraz z Pana wnioskiem z dnia 5 wrześ ...

Czy świadczenie pieniężne otrzymane od organizacji międzynarodowej (IOM), wypłacane osobom, które doznały szkód majątkowych na skutek prześladowań na tle rasowym, reżimu narodowo-socjalistycznego przy istotnym, bezpośrednim i sprawczym udziale przedsiębiorstw niemieckich, jest wolne od podatku dochodowego?

Z przytoczonego przez podatniczkę stanu faktycznego wynika, iż jej rodzice, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, zamieszkiwali w początkowych latach XX wieku na terytorium Niemiec. W roku 1914 miała miejsce katastrofa kolejowa, w której poszkodowanym został między innymi ojciec podatniczki. Wypadek ów spowodował ciężkie obrażenia ciała, w wyniku których poszkodowany został pozbawiony możliwości zar ...

Czy wypłacone odszkodowanie przyznane w ramach Niemieckiego programu Odszkodowawczego za pracę przymusową przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji /OPM/ w Genewie, podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych i podatkowi od spadków i darowizn?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), podziela stanowisko przedstawione przez Panią w piśmie z dnia15.03.2005 r. Wnioskiem z dnia 15.03.2005 r. wystąpiła Pani o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Z przedstawioneg ...

Dotyczy opodatkowania dostawy towarów lub jego eksportu na potrzeby organizacji wchodzącej w skład sił zbrojnych USA-Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego, a w szczególności dokonywanej sprzedaży wyrobów szklanych dla organizacji będącej zaopatrzeniowcem Sił zbrojnych USA.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Teks jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 18.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdz ...

Czy pracownik Instytutu realizujący projekt badawczy - wykonywany w oparciu o umowę podpisaną pomiędzy Komisją Europejską a Konsorcjum Badawczym, którego czlonkiem jest Instytut będzie ostatecznym beneficjentem unijnych środków, a co za tym idzie, czy wynagrodzenie jakie otrzymuje ten pracownik jest opodatkowane na zasadach ogólnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan ...

Czy zwolnione jest od podatku odszkodowanie za utracony majątek przyznane wnioskodawcy na mocy decyzji Komisji do Spraw Roszczeń Majątkowych działającej w ramach programu German Forced Labour Compensation Programe "Remembrance, Responsibility and Future" ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, iż stanowisko Pana X, zam. w Y przy ul. Z, przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2005 r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 21.03.2005 r.) uzupełnionym w dniu 06.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co ...

Generowanie strony w 13 ms