Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: osoby niepełnoletnie

Dotyczy rozliczenia dochodów z najmu.

Podatniczka jest współwłaścicielem 4/15 części nieruchomości zabudowanej, w której znajdują się wynajmowane lokale uzytkowe. Ponadto jest opiekunem prawnym małoletniego brata, również współwłaściciela nieruchomości w 3/15 częściach, uzyskującego dochód z renty rodzinnej. Informacja o wysokości renty jest wystawiana przez ZUS na nazwisko podatniczki. W związku z powyższym podatniczka pyta: 1. Czy w ...

Dochody małżonków

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)w odpowiedzi na zapytanie w sprawie: wspólnego opodatkowania osoby samotnie wychowującej dziecko za rok 2003, zawarte w piśmie z dnia 04.03.2004 r., informuje: Zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. ...

Czy na podstawie rachunków za paliwo można odliczyć od dochodu za 2004 r. koszty przewozu na leczenie w sanatorium niepełnosprawnego dziecka, które ze względu na swoją chorobę ma przyznane Orzeczenie o Niepełnosprawności u osób w wieku do 16 lat?

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnikowi przysługuje szereg odliczeń od dochodu z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Za osobę pozostającą na utrzymaniu n ...

Dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskanych przez osoby niepełnoletnie zatrudnione w Gminnych Wspólnotach Pracy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 03 listopada 2005r. uzupełnionego pismem z dnia 09 grudnia 2005r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow ...

Czy zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest zwrot kosztów (w zryczałtowanej wysokości 300,00 zł miesięcznie) otrzymywany od spółki z o.o. z tytułu przewożenia niepełnosprawnego syna do szkoły własnym samochodem podatniczki?

Wnioskiem z dnia 27.02.2006r. podatniczka zwróciła się do Urzędu Skarbowego w Nowym Tomyślu o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zapytanie dotyczyło kwestii zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osó ...

Czy za rok 2006 mogę rozliczyć się jako matka samotnie wychowująca dziecko.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60z późn.zn.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.12.2006r. uzupełnionego w dniu 27.12.2006r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów stwierdza, że sta ...

Czy zwrot poniesionych kosztów dowozu dziecka do i ze szkoły, podlega opodatkowaniu, mimo iż w rzeczy samej nie stanowi dochodu a jeżeli nie, to czy w zeznaniu rocznym należy ją wykazywać i jak rozliczać?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy wypłacana kwota ryczałtu tytułem zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40c?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...


Czy w razie udziału w Programie Lojalnościowym jako Użytkowników osób niepełnoletnich konsekwencje podatkowe otrzymania przez takie osoby nagród będą odnosiły się do tych osób bezpośrednio, czy Spółka będzie miała obowiązek uwzględnić niepełnoletnie osoby w dokumentach przesyłanych do organów podatkowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 62 ms