Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychody ze wspólnego źródła

Dotyczy rozliczenia dochodów z najmu.

Podatniczka jest współwłaścicielem 4/15 części nieruchomości zabudowanej, w której znajdują się wynajmowane lokale uzytkowe. Ponadto jest opiekunem prawnym małoletniego brata, również współwłaściciela nieruchomości w 3/15 częściach, uzyskującego dochód z renty rodzinnej. Informacja o wysokości renty jest wystawiana przez ZUS na nazwisko podatniczki. W związku z powyższym podatniczka pyta: 1. Czy w ...


Czy nadal może płacić podatek od najmu lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego w formie ryczałtu oraz czy może płacić podatek od najmu lokalu mieszkalnego w formie ryczałtu, a podatek od najmu lokalu użytkowego na zasadach ogólnych składając PIT-5.

Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zobowiązany jest do zmiany pisemnej informacji z dnia 07 maja 2004 r. Nr PD-415-5/04, PP/443-6/04 udzielonej Pani przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim w części dotyczącej podatku dochodowego. Z treści złożonego przez Panią pis ...

Czy w spółce cywilnej małżeńskiej prowadzącej działalność gospodarczą w lokalu będącym własnością prywatną wspólników – małżonków powstaje świadczenie nieodpłatne z tytułu korzystania z lokalu usługowego.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z nieruchomości odstąpionych bezpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej uważa się wartość czynszową, stanowiącą równowartość czynszu, jaki przysługiwa ...

W jaki sposób, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinny być wyliczane przychody oraz koszty uzyskania przychodów partnerów spółki partnerskiej ?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.02.2005r., uzupełnionego w dniu 7.03.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać Pani stanowis ...


Czy podatnicy, posiadający orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy orzeczonej na okres trwały mogą odliczać od podatku dochodowego od osób fizycznych koszty używania własnego samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznymi przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Państwa ................................................, zam. w .......... ....... przedstawione we wniosku z dnia 23.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ...

W jaki sposób rozliczyć zafakturowany przychód spółki, na udziałowców, którzy nie uczestniczyli w jego wypracowaniu?

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że podstawową działalnością Spółki jest produkcja budowlano - montażowa. Specyfiką tej działalności jest to, że w okresie realizacji budowy ponoszone są przez dłuższy okres koszty, natomiast przychód powstaje w chwili wykonania usługi. W dniu 24.10.2005 r. doszło do poszerzenia składu osobowego spółki oraz do zmiany proporcji udziałów wspóln ...

obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w związku z osiągnięciem w roku 2007 przychodu przekraczającego kwotę 3.200.000 zł z prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz sposób ustalania i opodatkowania uzyskiwanych z ww. źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy w sytuacji gdy obroty ze sprzedaży przekroczą w 2008 roku 800.000 euro według prowadzonego rejestru sprzedaży VAT to czy od 1 stycznia 2009 r.Wnioskodawca będzie miał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 31 ms