Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaprzestanie wykonywania czynności


Spółka, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik VAT UE - na podstawie art. 97 ustawy o podatku od towarów i usług, za II oraz III kwartał 2004r. złożyła w urzędzie skarbowym „zerowe” informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach i dostawach towarów. W związku z powyższym Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi, czy w przedmiotowej sytuacji zostanie wykreślona z rejestru podatników VAT UE ?

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym ...

Czy istnieje obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w sytuacji zaprzestania prowadzenia działalności wykonywanej osobiście, a rozpoczęcia wykonywania działalności na imię obojga małżonków?

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w momencie zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tytułu działalności wykonywanej ind ...

wynagrodzenie za świadczenie usług powstrzymywania się od wykonywania czynności związanych z działalnością konsumencką należy rozpatrywać jako przychody podatkowe w miesiącu którego dotyczy wystawiona faktura. Z kolei w kwestii kosztów ponoszonych w związku z zaprzestaniem działalności konsumenckiej koszty stanowiące podstawę kalkulacji wynagrodzenia Spółki powinny być traktowane jako koszty uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, ( j.t. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29.03.2005r. Sp. z o.o. "W" wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 17.03.2005r., Nr US72/ROP1/423-25/27/05/PS w sprawie udzielen ...

Czy nadwyżka podatku naliczonego, będąca wynikiem korekty rocznej, może być wykazana do zwrotu pomimo braku obrotu w styczniu i prawdopodobnie w kolejnych miesiącach?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2005 r., który wpłynął w dniu 25.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej wykazania do zwrotu podatku na ...

Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług lokal użytkowy w związku z zaprzestaniem przez podatnika wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dn. 25.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie wynikającego z art. 14 ustawy o VAT obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług lokalu użytkowego ...

Czy w momencie odsprzedaży kontenerów podmiotowi trzeciemu i zrealizowaniu przychodu na takiej sprzedaży, Spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu osiągniętego ze sprzedaży kontenerów za okres w którym nie wykorzystywała ich do prowadzonej działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnik ...

Czy istnieje obowiązek rozliczenia w remanencie likwidacyjnym kasy fiskalnej przy zakupie której przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego, w związku z zaprzestaniem przez Podatnika wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dn. 06.05.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.05.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie czy istnieje obowiązek rozliczenia w remanencie likwidacyjnym ka ...

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie między innymi doradztwa ekonomiczno finansowego. W dniu ....... 2005 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podpisał Pan umowę zlecenie, jako Przyjmujący zlecenie, z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, na pomoc i doradztwo przy nabyciu całości lub części nieruchomości. Umowa została zawarta na czas określony do dnia ........2006 roku lub miała obowiązywać do dnia nabycia nieruchomości przez Dającego zlecenie. W § 5 wspomnianej umowy zostały wymienione przypadki, w których miało Panu przysługiwać wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy. Jednym z takich przypadków było odstąpienie Dającego zlecenie od niniejszej umowy. Wówczas Pana wynagrodzenie miało wynosić 10 % wartości nieruchomości. W dalszej części umowy określony był termin i sposób wypłaty wynagrodzenia. Z treści umowy wynikało, że wynagrodzenie dla Przyjmującego płatne będzie przez Dającego zlecenie z chwilą nabycia nieruchomości i zwolnienia obciążeń hipotecznych. Przez „nabycie nieruchomości” uważa się podpisanie umowy sprzedaży, przejęcie nieruchomości w kredycie lub leasingu, udzielenie przysądzenia własności na licytacji komorniczej lub inne świadczące o nabyciu prawa do nieruchomości na rzecz Dającego zlecenie. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionej przez Przyjmującego zlecenie faktury VAT. W opisanej umowie nie zostało ujęte kiedy i w jaki sposób nastąpi wypłata wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Dającego zlecenie. Dający zlecenie wycofał się z zakupu nieruchomości i wypowiedział zawartą z Panem umowę. Ze złożonego wniosku wynika, że do dnia wypowiedzenia umowy Dający zlecenie nie uzyskał od Pana żadnej pomocy w nabyciu nieruchomości. W związku z powyższym wystawił Pan fakturę VAT obciążającą Dającego zlecenie, zgodnie z umową, w której zawarta była wysokość wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy. Dający Panu zlecenie zwrócił Panu oryginał faktury i odmówił żądanej zapłaty tłumacząc, iż Pana roszczenie jest w całości bezzasadne i oparte zostało na nieważnym postanowieniu umowy z dnia .......2005r. W związku z powyższym zadaje Pan pytanie czy powinien Pan odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzenia wynikającego z błędnie zawartej umowy zlecenia. Zdaniem Pana, pomimo faktu wystawienia faktury VAT i wykazaniem jej w przychodach w deklaracji PIT-5, nie ma Pan obowiązku odprowadzenia podatku od przedmiotowej faktury ponieważ nie otrzymał Pan żadnych pieniędzy jak również żadne pieniądze nie zostały postawione do Pana dyspozycji oraz nie może być mowy o jakiejkolwiek wartości świadczeń w naturze czy też innych świadczeń i ma Pan prawo do skorygowania (zmniejszenia) przychodów z powodu błędnie zawartej umowy z kontrahentem.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 10.06.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , ja ...

Czy koniecznym jest wykazanie w spisie z natury sporządzonym na okoliczność zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu kasy rejestrującej o wartości netto 1.090,00 zł oraz wykazania w nim podatku naliczonego związanego z nabyciem urządzenia fiskalnego, o który dokonano obniżenia podatku należnego ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 marca 2005 r. ( data wpływu: 25 marca 2005 r.) uzupełnionego pismem z 07 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Generowanie strony w 5 ms