Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpisy aktualizujące

Pytanie Poatnika dotyczy udokumentowania/uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności w sytuacji uzyskania raportu firmy windykacyjnej stwierdzającego małe prawdopodobieństwo wyegzekwowania należności na drodze postępowania sądowego.

Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 25 lit.a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004r., pozwalają na zaliczenie w koszty uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych, o ile wierzytelności te zaliczone były uprzednio do przychodów należnych. Jednocześnie sposób udokumentowania n ...

Dot. zaliczania odpisu aktyalizującego wartość należności w koszty uzyskania przychodów.

Kwestia sprzedaży wierzytelności określona została w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Zgodnie z postanowieniami art. 509 K.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Przeniesienie wierzytelności może nastapić – na podstawie art. 510 K.c.- w wykonaniu umowy sprzedaży, darowizny zamiany lub innej umowy, jeżeli zobowiązuje sprzedawcę do przeniesi ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zapłacone nalezności główne , na które utworzone były odpisy aktualizujące nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, czy jedynie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają zapłacone należności dotyczace odsetek.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 84 z 2000 r. poz. 65 ze zm.) do przychodów podatkowych zalicza się, równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów. Biorąc , zatem pod uwagę przedstawiony w piśmie Podatnika stan f ...

Uznanie wierzytelnoścvi za nieściągalną. Moment zaliczenia odpisu aktualizującego wartość należności w ciężar kosztów uzyskania przychodu.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 16.07.2004 r. (data wpływu 19.07.2004 r.) Nr L.dz.1627/2004 w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t ...

Czy skutki aktualizacji wyceny wyrobów gotowych stanowiących zapasy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, przy czym dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Z przepisów tych wynika zasada, że tworzące dochód przychody i pomniejszające go koszty ...

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z przepisami art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności , która była uprzednio zaliczo ...

Czy Podatnik może utworzyć i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy aktualizujące należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona?

Stan faktyczny: Podatnik w 2002r. dokonywał sprzedaży na rzecz kontrahenta, a należności wynikające z tych transakcji ewidencjonował w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako przychody należne (transakcje były udokumentowane fakturami VAT). Kontrahent nie uregulował płatności za te faktury. W 2003r. została ogłoszona upadłość dłużnika, w związku z czym wierzytelności wynikające z niezapłaco ...

- dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego przy dokonywaniu odpisów aktualizujących należności.

Odpowiadając, w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), na zapytanie z dnia 18 października 2004r. (wpłynęło dnia 20.10. br.), dotyczące zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych przy dokonywaniu odpisów aktualizacyjnych należności, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu S ...

Co jest kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży towarów handlowych, których wartość została uprzednio przeszacowana - w związku z wyceną bilansową dokonaną na dzień otwarcia likwidacji Spółki: wartość towarów wg cen sprzedaży netto, czy wartość towarów wg cen zakupu netto?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka została postawiona w stan likwidacji i zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) na dzień otwarcia likwidacji dokonała wyceny bilansowej swoich aktywów. Biorąc pod uwagę wątpliwości Spółki przedstawione w stanie faktycznym, dotyczące wysokości kosztów podatkowyc ...

Czy postanowienie o umorzeniu postępowania przeciwko dłużnikowi, wydane przez Prokuraturę, stanowi o nieściągalności wierzytelności, zgodnie z przepisami art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W piśmie Podatnika został sformułowany następujący stan faktyczny: W dniu 20.08.1996r. Spółka zbyła artykuły papiernicze na kwotę 14.540,66 zł. Termin płatności minął 13.09.1996r. Wnioskująca bezskutecznie wysyłała wezwania do zapłaty, któreze względu na fałszywe dane adresowe, nie mogły dotrzeć do adresata.Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej, która następnie wydała postanowienieo u ...

Generowanie strony w 25 ms