Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budowla sportowa

Jaką stawką podatku od towarów i usług (VAT) opodatkować rozbudowę kompleksu sportowo - hotelowego, w skład którego wchodzą budynki o różnych symbolach PKOB (boiska i budowle sportowe PKOB 2411, budynki hoteli PKOB 1211, budynki kultury fizycznej PKOB 1265) ?

Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2004 r. opodatkowaniu według stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7 % podlega budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków wymienionych w p ...

Zapytanie dot. stawki podatku VAT w związku z budową boisk sportowych wraz z zapleczem i robotami towarzyszącymi - PKOB 2411.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT budowy boisk sportowych wraz z zapleczem i robotami towarzyszącymi – PKOB 2411, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 20 ...

Jaka jest stawka podatku VAT na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem realizowaną po dniu 01.05.2004 r?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze. zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ...

Pytanie dotyczy informacji dotyczącej stawki podatyku VAT jaką powinna być opodatkowana budowa obiektu sportowego dla Zespołu Szkół. Budowa obiektu sportowego trwa od 2002 roku a będzie zakończona w 2005 roku i była opodatkowana stawką 7%.

Podstawową stawką podatku VAT po dniu 1 maja 2004r. nadal pozostała stawka 22-procentowa, co wynika z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Stawkę tę stosuje się, o ile na podstawie innych przepisów nie mozna ustalić innej właściwej stawki, jednej z tzw. stawek preferencyjnych. W odniesieniu do czynności przedstawionych przez Podatni ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług grupowanych wedle PKWiU 01.41.12? Jaka jest stawka podatku Vat dla usług budowy i modernizacji boisk sportowych na terenach szkół publicznych.

Przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny wskazuje, iż świadczy on usługi w zakresie wykonania i utrzymania terenów zieleni, zaklasyfikowane w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod numerem 01.41.12. Strona jest w trakcie realizacji czteroletniej umowy na pielęgnację terenów zieleni. Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy(tj od 01.05.2004 r.), czy zamawiający ma obowiązek zgodzić się na zmianę umowy o roboty budowlane w zakresie wysokości podatku VAT i czy wykonawca robót budowlanych ma stosować aktualne stawki podatku.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w związku z Pana wnioskiem w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług robót budowlanych Naczelnik Urzędu skarbowego w Radzyniu Podlaskim wyjaśnia: Z treści wniosku wynika, iż prowadząc dzia ...

Czy można aneksować umowę w zakresie zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, po podpisaniu przez Strony umowy dotyczącej budowy hali widowiskowo – sportowej?

Odpowiadając na pismo z dnia 20.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w przedmiocie możliwości aneksowania umowy w zakresie zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usłu ...

Czy dostawa nieruchomości niezabudowanej (boisko) podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535)?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Z przedstawionego w zapytaniu Podatnika, stanu faktycznego wynika, że przedmiotem dostawy ma być nieruchomość niezabudowana (boisko), która zgodnie z wystawionym przez Ki ...

W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją o nazwie „Budowa Kompleksu Sportowego w XXX”. Inwestycja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych – program Sapard, w związku z podpisaną w dniu 23 czerwca 2004 r. przez Stronę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umową dotyczącą pomocy finansowej przy budowie Kompleksu Sportowego w XXX. Zgodnie z ww umową, łączna kwota pomocy finansowej zaliczona została do kosztów kwalifikowanych, w kosztach tych znalazł się również podatek od towarów i usług. Inwestycja powyższa użytkowana będzie przez Zespół Oświatowy w XXX, tj. podmiot będący jednostką budżetową utworzoną uchwałą Rady Gminy. W miesiącu wrześniu 2004 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stwierdza, iż podatek VAT z tytułu wykonania usługi w określonych przypadkach stanowi koszt kwalifikowany w ramach realizacji inwestycji ze środków Programu SAPARD i wówczas jest on objęty refundacją ze strony ARiMR.

W odpowiedzi na pismo nr WI. 3040-9/2004 z dnia 25.10.2004 r., data wpływu do US Łuków 29.10.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 123 p ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie dla robót budowlanych polegających na wykonaniu placu gier sportowych i ogrodzenia terenu wokół krytej pływalni?

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawa - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 21.01.2003 r. (data wpływu 22.01.2002 r.) Urząd Skarbowy w Brzesku uprzejmie informuje: Z pisma Urzędu Miejskiego jak również dołączonych do ...

Generowanie strony w 262 ms