Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: towarzystwa emerytalne

Czy przychód zarachowany do ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2003 r . dotyczący opisanego poniżej zagadnienia stanowi przychód podatkowy w momencie zarachowania czy otrzymania środków pieniężnych?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na wniosek strony, z dnia 19.03.2004 r. Wyjaśnia na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm . ) co następuje:Towarzystwo Emerytalne S. A. zwrócił się do urzędu z pytaniem: czy przychód zarachowany do ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2003 r . dotyczący o ...

Czy o tę część dopłat do rachunków członków OFE, która obejmuje zwrot kwot nadwyżkowo pobranych prowizji (a uprzednio była zaliczona do przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym) podatnik powinien skorygować przychód podatkowy w momencie dokonania zwrotu?

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn.29.08.1997r. ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm. w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2004r.), w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 29.12.2004r. (data wpływu do organu podatkowego 30.12.2004r.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Z opisu stanu faktycznego zawartego w składanym zapytaniu wynika, ...

czy uznać za datę powstania przychodu datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Towarzystwa

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia ...

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy zapytania czy powinna wystawiać fakturę VAT akcjonariuszowi z tytułu pokrycia przez niego dodatkowych kosztów działalności Spółki.

P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 05 lutego 2007r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 15.02.2007r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. ...

Czy wypłatę transferową z PPE należy traktować jako wpłatę na IKE przy ustalaniu wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu zwrotu środków z IKE?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń określonych w dziale I grupa 1 oraz 3 załącznika do ustawy z dn.22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz.1151 z późn.zm.), tj. ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Towarzystwo oferuje zar ...

Czy wydatki z tytułu wypłacanych Zarejestrowanym pośrednikom prowizji akwizycyjnych powinny być na podstawie obecnego brzmienia art.15 ust.4 ustawy CIT zaliczane proporcjonalnie do kosztów uzyskania przychodów tj. być potrącane w roku, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Spółka prowadzi działalność jako powszechne towarzystwo emerytalne. Spółka wykonuje czynności na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych / Dz. U z 2004r Nr 159, poz.1667 z poźn. Zm./, które polegają wyłącznie na tworzeniu i zarządzaniu funduszami emerytalnymi oraz ich reprezentacji wobec osób trzecich. W ramach wykonywanych czynności Towarzyst ...Generowanie strony w 35 ms