Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: programy emerytalne

Czy przekształcenie umowy grupowego ubezpieczenia w ramach pracown. programu emeryt. poprzez dostosowanie jej do warunków ustawy z dnia 2.03.2002r. o zm. ustawy o pracown. programach emeryt. obliguje firmę do potrącania i wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z zysków kapitałowych.

W związku z pismem z dnia 09.03.2004r. (data wpływu 09.03.2004r.) złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie potwierdza stanowisko pytającego, przedstawione w piśmie, że: - przekształcenie umowy grupowego ubezpieczenia z funduszem kapitałowym na umowę ubezpiecze ...


Jako pracodawca planuję finansować program emerytalny dla części swoich pracowników, jako tzw. trzeci filar. Czy wydatki z tego tytułu mogę zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu?

Art. 22 ust. 1b ust. 1c pkt 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach. Natomiast u pracodawców będących akcjon ...

Pytanie brzmi: czy przy przenoszeniu środków z rachunków grupowego ubezpieczenia emerytalnego prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń "X" na pracowniczy program emerytalny w przypadku gdy pracownik zdecyduje o kontynuowaniu gromadzenia środków w ramach pracowniczego programu emerytalnego zarządzanego przez inną instytucję finansową ciąży na płatniku obowiązek obliczania i pobierania zryczałtowanego podatku od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę, wynika że Zakład Ubezpieczeń "X" ma zawarte um ...

Czy transfer środków zgromadzonych w dotychczasowym programie emerytalnym prowadzonym przez podatnika jako pracodawcę w formie zakładowego planu grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym na konto nowo wybranej firmy zarządzającej, jest transferem w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych i w związku z tym jest zwolniony od podatku?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak DS/2328/19306/2004 z dnia 14.10.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.01.2005 r.), uzupełnionego pod względem wymogów formalnych w dniu 25.01.2005 r., o udzielenie pi ...


1) Czy w związku z transferem po stronie pracowników powstanie przychód do opodatkowania? 2) Czy dotychczasowe wpłaty z tytułu ubezpieczenia na życie nadal będą kosztem uzyskania przychodu spółki? 3) Czy w przypadku kontynuowania ubezpieczenia na życie i jednoczesnego założenia pracowniczego programu emerytalnego wpłaty na obie formy gromadzenia środków będą kosztami uzyskania przychodów?

Stan faktyczny: Spółka z o.o. od 2000r. opłacała pracownikom do firmy ubezpieczeniowej składki na grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym, wydatki te zaliczała w koszty uzyskania przychodu. Składki te były przychodem pracowników opodatkowanym na zasadach ogólnych. Spółka w związku z wejściem w życie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych zamierza dokonać transferu środków ...

Czy nagrody i środki pieniężne na pokrycie m. in. kosztów dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne i na Pracowniczy Program Emerytalny, przekazane pracownikom na urlopach bezpłatnych, są przychodami ze stosunku pracy podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rozliczeniu z urzędem zgodnie z art. 38 updof?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) -Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej wewniosku z dnia 02.01.2005 ...

Czy konwersja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w przypadku zmiany funduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego, dokonana przez uczestnika pracowniczego programu emerytalnego, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualne ...

Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, tj. jak określić "sumę wpłat", o której mowa w art. 30 ust. 3a updof?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualne ...

Generowanie strony w 14 ms