Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieruchomość niemieszkalna

Stawki podatku

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 06.10.2003 r. informuje, że odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. ...

1. Czy w świetle art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług prezydent miasta, jako organ władzy publicznej, orzekając o zwrocie nieruchomości na rzecz osób fizycznych ( art. 136, 137 i 140 ustawy o gospodarce nieruchomościami), zobowiązany będzie do opodatkowania stawką podatku VAT kwoty odszkodowania ustalonego przez rzeczoznawcę majątkowego, należnego z tytułu zwrotu tej nieruchomosci. Czy w takim przypadku wartość odszkodowania ustalona przez rzeczoznawcę zawiera podatek VAT, czy też w momencie zwrotu nieruchomości kwota ta powinna zostać powiększona o wartość podatku? 2. Sprzedaż jakich gruntów gminnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 3. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT transakcja oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych lub Skarbu Państwa . Jeśli tak, to co stanowi podstawę opodatkowania? 4. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach gminnych lub Skarbu Państwa? 5. Czy w przypadku sprzedaży najemcy używanego lokalu mieszkalnego lub użytkowego wraz z przypadającym na jego powierzchnię udziałem w gruncie, opodatkowaniu podatkiem vat podlega wartość gruntu?

AD.1. W myśl art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z ...

Dotyczy kwestii podatkowych w przypadku udostępniania nieodpłatnie lokalu mieszkalnego.

Działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych w sprawie przedstawionej przez Państwa w zapytaniu z dnia 19 lutego 2004 r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jesteście Państwo współwłaścicielam ...

Czy po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) wniesionego do spółki aportem istnieje możliwość zastosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej do 1%?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki znak: bez znaku z dnia 27.08.2004 r. (data wpływu: 31.08.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 24.09.2004 r. (data wpływu: 27.09.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego we ...

Jaka jest wysokość stawki podatku VATdot. usług w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek (PKWiU 70.20.11) i usługiw zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym na własny rachunek (PKWiU 70.20.12)?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością X, oceniając jej stanowisko odnośnie stawki p ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż lokalu użytkowego przez podatnika korzystającego ze zwolnienia od podatku od towarów i usług? Jak ustalić dochód ze sprzedaży nieruchomości "niemieszkalnych" będących środkiem trwałym firmy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.10.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Jak wynika z Pani pisma z dnia 13.10.2003 r. na podstawie umowy darowizny z dnia 15.07.1999 r. stała się Pani właścicielką udziału w nieruchomości obejmującej działkę. Nas ...

Podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej zamierza złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, a następnie nabyć nieruchomość niemieszkalną, z zamiarem przeznaczenia jej na wynajem. Transakcja nabycia przedmiotowej nieruchomości zostanie udokumentowana fakturą VAT. W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem czy zakup ww. nieruchomości podlega odliczeniu w podatku od towarów i usług?

Z informacji zawartych w złożonym zapytaniu wynika, że będąc osobą fizyczną nie prowadzącą pozarolniczej działalności gospodarczej podatnik zamierza nabyć nowo wybudowany budynek od podmiotu zarejestrowanego dla podatku od towarów i usług. Transakcja powyższa zostanie udokumentowana fakturą VAT. Nieruchomość ta przeznaczona będzie na wynajem dla podmiotów gospodarczych, na cele związane z prowadzo ...

Spółka zadała pytanie dot. ustalenia miejsca świadczenia (opodatkowania) usług dzierżawy powierzchni magazynowych zlokalizowanych na terytorium Polski, w kontekście zasadności odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem przedmiotowych usług.

Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w odniesieniu do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa ? Śródmieście stwierdza, co następuje. Istotne w przedmiotowej sprawie jest ustalenie, czy czynności polegające na świadczeniu usług dzierżawy powierzchni magazynowych znajdujących się w Bielsku ? Białej, świadczonych na rzec ...


Czy Spóldzielnia Mieszkaniowo - Administracyjna powinna zapłacić podatek należny VAT od otrzymanej bezzwrotnej pomocy finansowej oraz czy może odliczyć podatek naliczony od faktury, otrzymanej od kontrahenta dot. modernizacji kotłowni?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem z dnia ... złożonym przez Spółdzielnię Mieszkaniowo - Administracyjną w ... w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uznaje za p ...

Generowanie strony w 5 ms