Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kapitalizacja

Spółka zapytuje o moment zaliczenia skapitalizowanych odsetek od otrzymanej od udziałowca pożyczki do kosztów uzyskania przychodów oraz o obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku od ich wypłaty?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 07.04.2004r. (data wpływu do tutejszego urzędu - 08.04.2004r.) informuje, że potwierdza stanowisko spółki zawarte w przedmiotowym zapytaniu. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt. 10 lit.) a ustawy z dnia ...

Czy w momencie dokonania kapitalizacji odsetek od pożyczek udzielonych Spółce przez podmiot zagraniczny, Spółka powinna zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy pomimo tego, że nie następuje zapłata tych odsetek, czy też powinna zapłacić ten podatek w momencie faktycznej zapłaty skapitalizowanych odsetek?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, że wierzyciel Spółki – podmiot zagraniczny, mający siedzibę w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, planuje dokonać kapitalizacji odsetek od pożyczek udzielonych Spółce. Czy w związku z kapitalizacją odsetek Spółka jako płatnik będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku na podstawie ar ...


Czy u podatnika dokonującego kapitalizacji odsetek od pożyczki udzielonej przez kontrahenta zagranicznego, czynność ta jest zwolniona z podatku od towarów i usług, czyli zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o pcc nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pisemne zapytanie w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w w/w sprawie informuje: Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje importu us ...

Czy kapitalizacja odsetek jest równoznaczna z ich zapłatą w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy powoduje powstanie po stronie pożyczkobiorcy obowiązków płatnika, w rozumieniu art. 26 ust. 1 w zakresie poboru u źródła zryczałtowanego podatku dochodowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez jej udziałowca płatne przez pożyczkobiorcę po dniu 30.05.2003r. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów podlegające ograniczeniu z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stan faktyczny: Spółka w dniu 15.05.1998r. zawarła umowę pożyczki ze swoim udziałowcem (zagraniczną osobą prawną) posiadającym 99% udziałów w polskiej spółce. Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 31.05.2003r. W dniu 30.05.2003r. został zawarty aneks do umowy pożyczki z dnia 15.05.1998r., którym zmieniono oprocentowanie pożyczki z 7% na 5% oraz przedłużono okres spłaty pożyczki do d ...

Jakie mogą wystąpić obciążenia podatkowe związane z planowanym zawarciem umowy - porozumienia (aneks do umowy pożyczki), naliczeniem odsetek skapitalizowanych w wartość pożyczek, konwersji odsetek na udziały oraz zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2004 r. (data wpływu: 24.05.2004 r.) uzupełnione pismami z dnia 15.06.2004 r. (data wpływu: 16.06.2004 r.) oraz z dnia 25.06.2004 r. (data wpływu: 28.06.2004 r.) w sprawie udzie ...

Czy płacone przez Spółkę z o.o. odsetki od pożyczki w kwocie 1.100.000,00 zł udzielonej przez udziałowca posiadającego 100% udziału w kapitale Spółki wynoszącym 900.000 zł będą stanowić koszty uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stan faktyczny: Udziałowcem spółki z o.o. jest zagraniczna spółka akcyjna posiadająca 100% udziałów w kapitale polskiej spółki. W 2004r. udziałowiec zawarł ze spółką z o.o. umowę pożyczki oprocentowaną w wysokości 5% w skali roku, której spłata (raty miesięczne wraz z odsetkami) ma się rozpocząć w 2005r. Ocena prawna stanu faktycznego: Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podat ...

Czy od wypłaconego jednorazowego odszkodowania w zamian za rezygnację z otrzymywania co miesiąc renty wyrównawczej pracownik jest zobowiązany zapłacicć podatek na podstawie wystawionego przez Spółkę dokumentu PIT-8C ?

Jak wynika z wniosku w ramach zawartego porozumienia z likwidatorem "M." S.A. w likwidacji, Spółka X przejęła zobowiązanie z tytułu wypłaty renty wyrównawczej wobec byłego pracownika "M." S.A. począwszy od miesiąca lipca 2004 r. Pracownik miał wypłacaną rentę wyrównawczą na podstawie ugody pozasądowej z 1997 r. W chwili obecnej pracownik wystąpił z prośbą w przedmiocie rezygnacji w ogóle przez nie ...

Czy spłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez poprzedniego udziałowca będą nadal stanowiły koszt uzyskania przychodu?

Stan faktyczny: Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczki od swojego udziałowca zagranicznej osoby prawnej posiadającej 80 % udziałów w spółce. Umowy pożyczki zostały zawarte przed 01.01.1999r. i zgodnie z oświadczeniem podatnika zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym, przed wprowadzeniem w życie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zagraniczny udziałowiec udziały w pol ...

Generowanie strony w 64 ms