Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: grunty leśne

Czy środki otrzymywane przez gminę od starostwa tytułem opłat za dzierżawienie obwodów łowieckich podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej wskazuje na przepis art. 29 ust. 1 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 ze zm.), zgodnie z którym obwody łowieckie wydzierżawiają, (...): obwody łowieckie leśne – dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, obwody łowieckie polne – starosta, wykonujący zadan ...


Dotyczy: stosowania stawki podatku VAT dla gruntów w przypadku braku ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 07.06.2004r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie stosowania stawki podatku VAT dla gruntów w przypadku braku ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z treści przedmiotowego pisma wynika, iż działki te zostały sklasyfikowane jako: użytki rolne, grunty leśne i grunty zurbanizowane. Zdaniem Urzędu Miasta i Gminy Drezdenko w przypadku braku ...

Członkami Wspólnoty Gruntowej są wszyscy mieszkańcy wsi będący płatnikami podatku rolnego i leśnego. Wspólnota jest właścicielem nieruchomości gruntowych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako tereny leśne , natomiast zgodnie z ich przeznaczeniem w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy są to tereny zabudowy letniskowej i budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.Nieruchomości te zostały podzielone na kilkuarowe działki budowlane i zgodnie z uchwałą członków Wspólnoty przeznaczone zostały do sprzedaży . W 2004 r. zamierzamy sprzedać kilkadziesiąt działek na łączną wartość około 300 000 zł. , być może sprzedaż działek będzie prowadzona również w latach następnych .Przychody ze sprzedaży działek zostaną w całości przeznaczone na cele ogólnowiejskie tj. budowę Wiejskiego Domu Kultury wraz z salą gimnastyczną i pomieszczeniami dla OSP.Czy w związku ze sprzedażą działek dla osób fizycznych Spółka powinna dokonać rejestracji w zakresie podatku VAT i od przychodów uzyskanych ze sprzedaży tych działek naliczać i odprowadzać podatek VAT , czy też biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczno-prawny Spółka i czynności sprzedaży działek nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?

Pismem z dnia 27-09-2004 r. bez znaku Zarząd Wspólnoty Gruntowej zwrócił się do tut. Urzędu w trybie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym: Założona została Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi M. na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. ...

Czy rolnik pobierający pożytek ze Wspólnoty w gotówce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 25.10.2004 r., uzupełnione w dniu 16.11.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pożytku w gotówce ze Wspólnoty wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionych dokumentów wynika, że sp ...

Czy czynność polegającej na przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego gruntów leśnych z drzewostanem na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu Państwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów: art. 14b § 5 pkt 2i art. 66 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), a także § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dn ...

Czy w przypadku zniesienia współwłasności działek niezabudowanych - rolnych i leśnych wystąpi należny podatek VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. posiada udział w wysokości 3/4 części nieruchomości położonej w J. oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działki nr x, nr y, nr z, nr a, 1/4 udziału tych działek posiada osoba fizyczna. Starostwo Powiatowe dokona zniesienia współwłasności w taki sposób, że Skarb Państwa posiadający udział w wysokości 3/4 części ...

Pani pytanie brzmi czy zakup działki leśno – budowlanej , lub leśnej z prawem zabudowy 20% powierzchni można uznać za zakup gruntu pod zabudowę i całą kwotę wydatkowana na zakup działki uznać za wydatkowana na cele mieszkalne.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / jednolity tekst Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. / po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 16.07.2005 ..r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości Naczelnik Urzędu Skarbowego ...

Czy należy opodatkować sprzedaż działki podzielonej na grunt leśny oraz grunt budowlany?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wnioskuo udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz ...

Czy poniesione przez spółkę zajmującą się wydobywaniem, produkcją i sprzedażą kruszyw bazaltowych koszty jednorazowego odszkodowania z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. DzU z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa "X", przedstawione w uzupełnieniu do wniosku, który wpłynął do tut. Organu Podatkowego w dniu 13.09.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Generowanie strony w 23 ms