Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo upadłościowe

Jak rozliczać podatek VAT z fakur zakupowych po ogłoszeniu upadłości Sp.z o.o. z możliwością zawarcia układu, jeżeli zarządca Sp. z o.o. odmawia wystawienia faktur korygujących?

Jeżeli ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, zarząd mieniem wchodzącym do masy upadłości sprawuje zarządca. Sąd może ustanowić zarząd sprawowany przez upadłego(zarząd własny) co do całości lub części majątku upadłego, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że upadły daje rękojmię należytego jego sprawowania, a jego niewypłacalnośc powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okol ...

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe spółek z o.o. w upadłości ?

Odpowiadając na pismo z dnia 18 czerwca 2004 r. (złożone w Urzędzie Skarbowym dnia 23 czerwca 2004 r.) w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej informuje, że: W stosunku do Spółki, której ogłoszono upadłość, wszelkie czynności obejmujące zarząd jednostką zgodnie z postanowieniami ust ...

Czy obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszą się także do umorzonych zobowiązań, jeśli umorzenie to związane jest z zawarciem układu na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934r. Prawo o postępowaniu układowym?

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny cyt: “W dniu 10.03.2003r. Sąd Rejonowy w Poznaniu zatwierdził układ zawarty z wierzycielami naszego zakładu. Postępowanie układowe zostało otwarte 10.01.2003r. i w związku z tym Spółka podlega przepisom rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934r. Prawo o postępowaniu układowym. Obecnie obowiązująca ustawa o podatku dochodowym ...

Należności z tytułu podatków wymienione w art. 204 § 1 Prawa upadłościowego, tak jak i inne wierzytelności wymienione w tym artykule, muszą być - w kwestii zaspokojenia z masy - poddane działaniu tych przepisów, z wyłączeniem przepisów prawa podatkowego i to bez wyjątku. Brak jest jakichkolwiek przesłanek do wnioskowania, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w tym przepis art. 21 ust. 8b tej ustawy, mogą wywołać skutek prawny w postaci wyłączenia wierzytelności podatkowej ze sfery działania Prawa upadłościowego.

Trzeci Urząd Skarbowy w L. decyzją z dnia 8 czerwca 2001 r. orzekł o odpowiedzialności podatkowej Sp. z o.o. w L., jako płatnika, określając wysokość pobranej, a nie wpłaconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwiecień 2001 r. w kwocie 781.661,90 zł wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień wydania decyzji. Sąd Rejonowy w L. VIII Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 1 ...

Czy nabycie nieruchomości objętych hipoteką przymusową Skarbu Państwa z tytułu zaległych zobowiązań podatkowych upadłego, w drodze przetargu organizowanego przez syndyka, spowoduje wygaśnięcie tej hipoteki, a uzyskanej za sprzedane nieruhcomości ?

Z treści pisma Spółki wynika, że jednostka zamierza nabyć nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "X" Spółka z o. o. w upadłości z siedzibą w "K". Nabycie nastąpiłoby w trybie sprzedaży w postępowaniu upadłościowym, dokonanej przez syndyka w drodze przetargu. Nieruchomości te są obciążone hipoteką przymusową na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zaległych zob ...

Dotyczy obowiązku składania: deklaracji zaliczkowych CIT-2, zeznań rocznych CIT-8 oraz sprawozdań finansowych przez podmiot wobec, którego umorzono postępowanie upadłościowe.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko ............... Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 20.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 20.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie, doty ...

Czy na gruncie przepisu art. 120 § 3 Prawa upadłościowego nabywca składników majątku (nieruchomości) odpowiada wyłącznie za zaległości w podatku od nieruchomości, czy też jego odpowiedzialność kształtowana jest w myśl przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 15 września 2004 r. o zakresie stosowania art. 120 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 1991r. Nr 118, poz. 512 ze zm. ...

Czy nabywca Spółki z o.o. w upadłości jako przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny ma prawo do dysponowania nadwyżką podatku naliczonego nad należnym, deklarowaną do przeniesienia na następny miesiąc przez zbywane przedsiębiorstwo?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)- w odpowiedzi na pismo z dnia 09.08.2004 r. (wpływ: 10.08.2004 r.) zawierające zapytanie, czy nabywca Spółki z o.o. (obecnie w upadłości), jako przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny, ma prawo do dysponowania nadwyż ...

Odpowiedzialność nabywcy nieruchomości zabudowanej upadłego sprzedawanej przez syndyka z wolnej ręki w trybie art. 118 i ze skutkami określonymi w art. 120 Prawa upadłościowego.

Zgodnie z art. 120 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) mającym zastosowanie w sprawach, w których ogłoszono upadłość przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535) - a z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej spraw ...

dotyczy zakresu odpowiedzialności podatnika z art. 112 Ordynacji podatkowej, w związku z nabyciem nieruchomości

DECYZJA Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu zażalenia Instytutu „T” z dnia 12.10.2005r., bez nr, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1471/KE/443-1/05/EM z dnia 07.10.2005r. w sprawie ...

Generowanie strony w 47 ms