Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozliczenia bezgotówkowe

- dotyczy zasad amortyzacji środków trwałych jak również zasad dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 lutego 2004 r. o udzielenie informacji dot. zasad amortyzacji środków trwałych jak również zasad dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku działając w oparciu o przepisy art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. ...

Czy od umowy cesji wierzytelności, polegającej na bezgotówkowej formie rozliczeń wzajemnych zobowiązań i należności, spółka winna zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych ?

Ustawa z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.Nr 86 poz.959 ze zm.) w art.1 zawiera zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem, nie zawiera jednocześnie ich własnych definicji. W zakresie tym należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Przykładowymi odpłatnymi umowami zbycia podlegającymi podatkowi od czynności cywilnoprawnych są umowa sprzedaż ...


Dot. obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2005 r.,

W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca podał , że jest jednostką organizacyjną posiadającą status zakładu budżetowego , w strukturze samorządowej. Przedmiotem działalności Biura jest między innymi wykonywanie prac urządzeniowo - rolnych (PKWiU 74.20) tj. aktualizacji klasyfikacji użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla potrzeb organów rządowych i samorządowych oraz osób fizycznyc ...

Czy koszt zakupu towaru, który nie jest bezpośrednio powiązany z działalnością Spółki, przyjęty jako rozliczenie należności, może zostać zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka, nie widząc innych możliwości rozliczenia należności, przyjęła od zobowiązanego klatki do królików księgując je jako towar handlowy, który w momencie przyjęcia zaksięgowano na stanie magazynowym. Towar ten nie jest bezpośrednio powiązany z działalnością Spółki i został przyjęty tylko w ramach wyjątkowego przypadku rozliczenia należno ...

Czy przekazanie praw do Inwestycji w formie nieodpłatnego rozliczenia nakładów poniesionych przez Spółkę w obcym środku trwałym będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła umowę z Miastem Poznań dotyczącą warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie Centrum Handlowo-Usługowego w Poznaniu (Centrum). Zgodnie z umow ...

Czy można wystawić fakturę korygującą do faktury dokumentującej uiszczenie zaliczki w sytuacji, gdy umowa sprzedaży, na podstawie której dokonano zapłaty zaliczki, nie dochodzi do skutku oraz gdy uiszczona zaliczka jest rozliczana w formie potrącenia z wierzytelnością, przysługującą Wnioskodawcy wobec podmiotu trzeciego (leasingodawcy) na podstawie zawiadomienia o cesji wierzytelności z tytułu zaliczki?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 18.04.2005 r. (doręczonego w dniu 18.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku o ...

Czy różnica między wartością złotową pożyczek w momencie ich udzielenia, a wartością tych pożyczek w momencie spłaty (poprzez zaciągnięcie nowych pożyczek od udziałowca Spółki w miejsce świadczenia pieniężnego) powinna wpływać na podstawę opodatkowania Spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o., z dnia 22 czerwca 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełnionego pismem z dnia 12.09.2006r., Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu ...

Czy przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie obejmuje czynności polegających na kompleksowym zarządzania płynnością finansową w ramach przedmiotowej umowy cash poolingu?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka zawarła z bankiem niemieckim (zwanym dalej: bankiem N) umowę o świadczenie usług polegających na kompleksowym zarządzaniu płynnością finansową w ramach grupy kapitałowej – tzw. umowę cash pooling. Stronami umowy są także inne spółki, zarówno polskie jak i zagraniczne wchodzące w skład międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: Grupa ...

Pytanie Podatnika dotyczy podwójnego zapłacenia podatku VAT i powstania nadpłaty do rozliczenia w późniejszym okresie rozliczeniowym.

Działając na podstawie art. 216, art. 217, art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 51 § 1, art. 60 § 1, art. 72 § 1, art. 73 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 99 ust. 2, ust. 3, art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2006 r. (data ...

Generowanie strony w 28 ms