Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przewóz dzieci

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrot kosztów przejazdu, które zwracane są rodzicowi dowożącemu niepełnosprawne dziecko do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że ; W myśl przepisu art.11 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 us ...

Czy mogę w zeznaniu rocznym za 2003 r. odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione z tytułu używania samochodu osobowego, a mój małżonek wydatki z tego samego tytułu jako utrzymujący córkę?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.02.2004 r. (data wpływu do US 20.02.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w opisanym stanie faktycznym: Warunkiem odliczenia wydatków zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy z dnia 26.07.1991 r. ...

1. czy zakład pracy ponosząc koszty na opłatę turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka swojego pracownika, doliczy poniesiony wydatek do dochodu pracownika?2. czy ten sam zakład pracy może przekazać pieniądze na opłacenie turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka w wysokości 2.890,- zł, na kilka takich turnusów, w takich samych kwotach, 3. oraz czy ten sam zakład pracy może wpłacić pieniądze do innego Ośrodka Rehabilitacyjnego, lub Fundacji Dzieciom w Warszawie, w tym samym roku podatkowym.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pani zapytanie zawarte w piśmie z dnia 3 marca 2004 roku, uzupełnionym- po otrzymaniu wezwania z dnia 18 marca 2004r. Nr. DL-II-410-45/04, pismem złożonym w tut. Organie podatkowym w dniu 25 marca 2004 r, działając zgodnie z przepisami art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z pó ...

- czy dokonywany przez Urząd Gminy zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego dojeżdżającego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego lub zamieszkałego w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz jego opiekuna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach z dnia 17.05.2004 r. Nr US.I 415/22/2004, zmieniam udzieloną przez Naczelnika odpowiedź w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyc ...

Gminny Zespół ds. Obsługi Publicznych Placówek Oświatowych zwraca się z zapytaniem, czy podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, zwrot wydatków z tytułu używania samochodu osobowego przez opiekuna dziecka niepełnosprawnego w celu dowozu tego dziecka do szkoły. Gmina zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) jest zobowiązana do zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego. Z uwagi na to, iż gmina nie posiada własnych środków transportu, celem zapewnienia tego ustawowego obowiązku zawiera umowy cywilno-prawne z osobami pełniącymi funkcję opiekuna dzieci niepełnosprawnych. Przedmiotem tych umów jest zwrot wydatków przez gminę na rzecz tych osób, którzy wykorzystują w tym celu swój prywatny samochód osobowy. Podstawą zwrotu wydatków jest stawka za 1 km przebiegu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r. Nr 27, poz. 271).

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) dobowiązkiem gminydjest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b tej ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego r ...

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w (...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy słuszne i zgodne z ustawą jest nasze stanowisko o nie naliczniu podatku od towarów i usług za wykonywanie usług przez naszą placówkę tj.: Do kasy Ośrodka wnoszone są od 2 najemców opłaty za: czynsz, ogrzewanie mieszkań, energię, wodę ciepłą, wodę zimną, antenę zbiorczą, rozmowy telefoniczne, ścieki, śmieci stałe. Za dostawę wody zimnej, odprowadzanie ścieków ponoszą opłaty właściciele 7 mieszkań, - wykonuje usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci do szkoły i ze szkoły. Dochody ze świadczonych usług w całości przekazywane są do Starostwa Powiatowego, - ośrodek pobiera od pracowników i od wychowanków opłatę za wyżywienie- środki, dochody budżetowe w ten sposób uzyskane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w (...) są w całości wpłacane na konto specjalne i przeznaczone na zakup surowców na wyżywienie. W placówce z wyżywienia korzystają dzieci i pracownicy za odpłatnością, natomiast pracownicy kuchni korzystają z wyżywienia bezpłatnie, opłacając od 2004 r. jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dotyczy: art. 113 ust. 1, 2, 5, art. 41 ust. 2, art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 168 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) Stan prawny obowiązujący w dniu 31.12.2004 r. Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami/ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Choszcznie na pisemne ...

Czy dokonywany przez Urząd Gminy zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego dojeżdżającego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego lub zamieszkałego w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz jego opiekuna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz.926 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004 r., (zmieniam stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 15.12.2004 r. Nr PDF/E/005-1-112/04 w związku z wnioskiem złożonym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie opodatkowa ...

Czy zwrot kosztów przewozu dzieci do szkoły stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60) zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni z dnia 29 grudnia 2004 roku nr PD/415-51/04, będącą odpowiedzią na zapytanie w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych należności z tytułu zwrotu k ...

Czy świadczenia udzielane niepełnosprawnym uczniom ze środków gminy przez szkołę w formie bezpłatnego transportu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stan faktyczny: Gmina finansuje dowóz taksówkami osobowymi dzieci niepełnosprawnych z domu do szkoły. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.): wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktor ...

Czy z tytułu otrzymanego ryczałtu od gminy, jako zwrotu kosztów dowiezienia niepełnosprawnego dziecka do szkoły powinien być potrącony podatek?

Podatnik złożył wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, prosząc o wyjaśnienie czy z tytułu otrzymanego ryczałtu jako zwrotu kosztów dowiezienia niepełnosprawnego dziecka do szkoły powinien być potrącony podatek. Przedstawiając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. ...

Generowanie strony w 39 ms