Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ciastka

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować dla wyrobów ciastkarskich z ciasta piernikowego (w polewie) wg symbolu PKWiU 15.81.12-00.90. Moim zdaniem dla wymienionego symbolu winna być stosowana stawka 7 %.

W trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 14 kwietnia 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. NR 54, poz. 535): Zgodnie z art. 41 ust 2 ust ...

dot. stawka podatku VAT na produkowane wyroby ciastkarskie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2004r. stanowiące zapytanie o wysokość stawki podatku od towarów i usług na produkowane wyroby ciastkarskie o symbolu według PKWiU 15.82.12 - 55.29, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 11 ...

dotyczy stawki podatku VAT na wyroby ciastkarskie z ciasta kruchego i biszkoptowego

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 25.05.2004 r. (z datą wpływu 25.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U ...

w sprawie opodatkowania podatkiem VAT wg.stawki 7 % sprzedaży wyrobów cukierniczych :kwartetki, ciasteczka owsiane, paluchy z cukrem, paluszki piernikowe lukrowane, piernik TAFLO sklasyfikowane PKWiU 15.81.12.

W przedmiotowym zapytaniu podatnik przedstawił stan faktyczny i swoje stanowisko w sprawie a mianowicie:Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego produkowane przez podatnika wyroby kwartetki, ciasteczka owsiane, paluchy z cukrem, paluszki piernikowe lukrowane, piernik TAFLO zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 15.81.12. – 00.00 „Pieczywo i wyroby ciastkarskie świeże”Zdaniem podatnika,w/w wyroby ...

Korzystając z wynikającego z Ordynacji podatkowej uprawnienia proszę o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z rozliczaniem prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w zakresie podatku od towarów i usług. Stan faktyczny: 1. Od kilku lat prowadz fermę kur – niosek, z której podatek rozliczam na zasadach ogólnych – na podstawie norm szacunkowych działów specjalnych produlcji rolnej. Prowadzę również gospodarstwo rolne. W zakresie podatku VAT korzystam ze zwolnienia przyslugującego rolnikowi ryczałtowemu. 2. Od maja 2004 roku zgłosiłam działalność gospodarczą w zakresie produkcji ciast i pieczywa cukierniczego opodatkowaną na zasadach ogólnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz zarejestrowałam się, jako podatnik podatku od towarów i usług (zasady ogólne- rozliczanie miesięczne). Po okresie niezbędnych inwestycji właściwą działalność produkcyjną zamierzam rozpocząć na przełomie lipca i sierpnia 2004 roku. 3. Od lipca 2004 roku moją fermę (bez budynków) wniosłam, jako wkład do spółki cywilnej z innymi osobami fizycznymi prowadzącymi również fermy kur – niosek. Powołana spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka będzie rozliczać podatek VAT od sprzedanych jaj pochodzących z fermy każdego ze wspólników oraz od zakupów dotyczących tych ferm. Podatek dochodowy wspólnicy będą rozliczali tak, jak dotychczas tj. Na zasadzie działów specjalnych produkcji rolnej, w oparciu o normy szacunkowe (jeśli to dopuszczalne). Pytanie: 1. Czy wniesienie fermy do spółki cywilnej nie pozbawia mnie prawa do rozliczania dochodu z tej fermy tak, jak dotychczas tj. na zasadzie dzialów specjalnych produkcji rolnej, w oparciu o normy szacunkowe? (moim zdaniem nie pozbawia) 2. Czy prawidłowy będzie następujący sposób rozliczania zakupów jaj (surowiec do produkcji) dokonywanych dla prowadzonej przeze mnie ciastkarni:a) w zakresie podatku dochodowego: dowód wewnętrzny zgodnie z § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy też- wartość netto z faktury VAT za dostarczone jaja, wystawionej przez spókę, której mowa w p. 3 opisau stanu faktycznego. (druga forma wydaje mi się właściwa),b) w zakresie podatku VAT:pełne odliczenie VAT z faktury za dostarczone jaja, wystawionej przez spókę, której mowa w p. 3 opisau stanu faktycznego. (moim zdaniem jest to prawidłowe), 3. Czy będąc w zakresie działalności gospodarczej zarejestrowanym podatnikiem VAT mogę nadal korzystać ze zwolnienia z VAT, jako rolnik ryczałtowy w zakresie działalności rolniczej? (moim zdaniem tak)

W związku z pismem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dot. pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz działów specjalnych produkcji rolnej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju na poodstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 zezm.) uprzejmie informuje. Jak ustalono podatniczka jest wspólni ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje po dniu 1.05.2004 r. na wyroby ciastkarskie z ciasta kruchego o numerze statystycznym PKWiU 15.81.12-00.15?

W odpowiedzi na pytanie jednostki zawarte w piśmie z dnia 27.04.2004 r. (bez znaku), uzupełnione pismem z dnia 2.06.2004 r. o treści: jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje po dniu 1.05.2004 r. na wyroby ciastkarskie z ciasta kruchego o numerze statystycznym PKWiU 15.81.12-00.15, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 ...

Dot. stawki podatku od towarów i usług jaka obowiązuje pod dniu 1 stycznia 2005r. na wyroby ciastkarskie świeże, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 15.81.12-00.15, 15.81.12-00.16 oraz 15.81.12-00.90.

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów ciastkarskich świeżych, określoną symbolem PKD- 15.81.B. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej podatnik zamierza produkować wyroby sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 15.81.12-00.15, 15.81.12-00.16 oraz 15.81.12-00.90. Zdaniem pytającego stawka podatku VAT po 1 stycznia 2005r. na te wyr ...

Czy przy sprzedaży ciastek kruchych dla których ustalony został termin przydatności do spożycia 2 miesiące od daty produkcji zastosowanie znajdzie 7% stawka podatku VAT ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 19.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.01.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku o ...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy sprzedaży wyrobów ciastkarskich świeżych?

Piekarnia - Cukiernia K i L sp,j. jest producentem wyrobów ciastkarskich świeżych o nazwach Kruche z cukrem, Gwiazdki, Muszelki, Kokoski, Koktajlowe, Kruche z dżemem, Kokosanki oraz Biszkopciki. Zdaniem spółki sprzedaż w/w wyrobów ciastkarskich podlega opodatkowaniu stawką 7% podatku od towarów i usług. Organ podatkowy stwierdza ,że zgadza się ze stanowiskiem podatnika , o ile stan faktyczny przed ...


Generowanie strony w 6 ms