Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: numer

Czy po przekształceniu przedsiębiorstwa NIP pozostaje bez zmian?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 08.01.2004r ( data wpływu do Urzędu Skarbowego w Olkuszu 12.01.2004r.) dotyczące: obowiązku i sposobu obliczania ustawowych terminów do złożenia w urzędzie skarbowym przez podmiot skomercjalizowany : 1) zgłoszenia identyfikacyjnego ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnicy będą mogli nadal opodatkowywać na dotychczasowych zasadach prowadzoną pozarolniczą działalność gospodarczą?

Stan faktyczny: Podatniczka wraz z mężem prowadzi działalność gospodarczą wykonywaną na imię obojga małżonków – dochody osiągane z tej działalności opodatkowują na zasadach ogólnych rozliczając dochody po 50% na każdego. Działalność tą podatnicy prowadzą na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (tzw. spółkę małżeńską, która nie posiada formy spółki cywil-nej). W związku ze ...


Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup bezpośrednio w Spółce X (paliwowej) większych ilości paliwa służącego do samochodów ciężarowych?

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) w związku ze złożonym przez Spółkę Cywilną wnioskiem z dnia 15.02.2005r. uzupełnionym o podpis podatnika w dniu 28.02.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stan ...

Czy Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na imię obojga małżonków po dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - do czego zobowiązuje ich ustawa o swobodzie działalności gospodarczej-będą mogli kontynuować działalność bez zmiany zasad opodatkowania?

Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu na wniosek Podatników z dnia 23 lutego 2005r.(data wpł.do Urzędu 28.02.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego udziela pisemnej interpretacji w następującej sprawie: Mał ...

Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w przypadku nie wystawienia noty korygującej kod kraju PL wykazany przez kontrahenta na fakturze dokumentującej dostawę krajową.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2005r., data wpływu 19.05.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku ...

Czy przedstawiony przez Pana w piśmie sposób numeracji faktur VAT "będzie zgodny z ustawą o podatku VAT" ?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a § 1, oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 05.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż pr ...

Podatnik jest producentem książki w formie elektronicznej. Produkt jest nośnikiem cyfrowym, posiada znormalizowany numer ISBN nadany przez Krajowe Biuro ISBN Biblioteki Narodowej. Jak jest wysokość stawki podatku od towarów i usług na opisany wyżej produkt?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację firmie x , co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając sta ...

Czy po przekształceniu wspólnego wpisu małżonków prowadzących działalność na imię obojga (bez zawiązywania spółki cywilnej) w dwa odrębne wpisy możliwe będzie nadal utrzymanie dotychczasowych zasad opodatkowania podatkiem VAT - tzn. gdy małżonkowie nadal będą prowadzić wspólną działalność, bez podpisania umowy spółki, to czy podatnikiem VAT będzie nadal tylko jeden z nich - ten, który zarejestrował się dla celów VAT, czy też oboje?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 10 listopada 2005r. (doręczonego dnia 14 listopada 2005r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbo ...

Czy na fakturze wydrukowanej na komputerze może ręcznie wypisać datę sprzedaży faktury VAT np. data sprzedaży: 25.01.2005r. lub data sprzedaży styczeń 2005r. oraz ręcznie numer faktury VAT i rok sprzedaży np. faktura VAT nr: 10/2005r.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2005r. ( data wpływu 16.02.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 01.03.2005r.( data wpływu 02.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wystawiani ...

Generowanie strony w 6 ms