Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: premia inwestycyjna

Z tytułu zakupu środków transportu spółka skorzystała z ulgi i premij inwestycyjnej na podstawie art. 26a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wątpliwości budzi przepis dotyczący ewentualnej utraty tej ulgi i premii.

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 930 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 10.02.2004 r. wyjaśnia co następuje: ze stanu faktycznego przedstawionego w Państwa piśmie wynika, że z tytułu zakupu środków transportu spółka skorzystała z ulgi i premij inwestycyjnej na podstawie art. 26a us ...

Podatnik planuje na dzień 1 stycznia 2005 roku przekształcenie swojego przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), w której większościowym wspólnikiem będzie on sam natomiast pozostałą część udziałów obejmą członkowie rodziny.Przekształcenie ma polegać na wniesieniu całego dotychczasowego przedsiębiorstwa aportem do nowo powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy tego typu przekształcenie spowoduje utratę prawa do odliczeń wydatków inwestycyjnych zgodnie z art. 26 a ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 17.05.2004r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od ...

Kiedy mija 3-letni okres po którym sprzedaż środka trwałego nie pociąga za sobą utraty prawa do odliczeń wydatków inwestycyjnych i premii inwestycyjnej?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 25.10.2004 r. (data wpływu 28.10.04 r.) uzupełnione pismem z dnia 09.11.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.97 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Na podstawie art. 7 ust. 19 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych or ...

Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało wystąpienie i zaprzestanie działalności gospodarczej małżonka z dotychczas prowadzonej działalności na imię obojga małżonków. Od 1991 roku prowadzimy wspólnie z małżonką działalność gospodarczą bez zawierania umowy spółki, na imię obojga małżonków, posiadając jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT jest tylko mąż. Firma prowadzi księgi rachunkowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest w ten sposób, że osiągnięty przychód i poniesione koszty dzielone są po połowie i rozliczane zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stosownie do oświadczenia z dnia 21-01-2004r. W najbliższym okresie żona zamierza zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej, a całość działalności ma przejąć mąż, bez żadnych ograniczeń czy likwidacji w dotychczas prowadzonej działalności. Takie zachowanie wymusza również art. 68 ustawy z dnia 02-07-2004r. - przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a dotyczący wspólnych wpisów w ewidencji działalności gospodarczej. Czy nabyte i odliczone ulgi i premie inwestycyjne ulegają ograniczeniom po wystąpieniu drugiego małżonka

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Podatników z dnia 02-02-2005r. - dotyczącego wystąpienia i zaprzestania działalności gospodarczej jednego z małżonków z działalności prowadzonej na imię obojga - Naczelnik Urzędu Skarbowego udzielając pisemnej ...

Czy wspólnicy spółki jawnej zachowują prawo do odliczeń z tytułu ulgi inwestycyjnej oraz premii inwestycyjnej, z których korzystali w latach 1996-2002 jeśli nastąpiło przekształcenie spółki jawnej w spółkę zo.o.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto ocenia stanowisko przedstawione we wniosku podatnika z dnia 31.01.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 18.03.2005r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowe ...

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług wypłaty "premii inwestycyjnych".

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 03.01.2005 r. (data wpływu 04.01.2005 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - uzn ...

Czy sprzedaż środka trwałego (na który w latach jego budowy skorzystano z ulgi inwestycyjnej oraz premii inwestycyjnej) po upływie 5 lat w ciągu roku kalendarzowego w miesiącu następnym po miesiącu w którym ten okres 5 lat minął od wprowadzenia tych inwestycji do ewidencji środków trwałych spółki nie spowoduje utraty prawa do tych odliczeń ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.06.2005 r. (uzupełnionego w dniu 03.08.2005 r. o zajęte przez Spółkę stanowisko) - w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

Kiedy upływa trzyletni okres, po którym podatnik traci prawo do ulgi i premii inwestycyjnej?

Działając na podstawie przepisów:art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione ...

dotyczy zachowania prawa do wykorzystanej ulgi inwestycyjnej

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 18a ust. 1, ust. 21 pkt 2 i ust. 27 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.1999 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzen ...

opodatkowanie premii inwestycyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 77 ms