Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: terminowość zapłaty podatku

1. Jak należy rozliczyć dochód pracownika, który powstał w związku ze zwrotem nienależnie potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za okres od 1.07.2003 r. do 31.12.2003 r. w sytuacji, gdy wypłata nastąpi w styczniu 2004 r.? 2. Czy różnicę w podatku dochodowym od płac płatnik powinien wpłacić z odsetkami? 3. Czy dokonana korekta podatku dochodowego od osób fizycznych spowoduje utratę zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa?

W dniu 9.01.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie wpłynęło pismo P. „C.” sp. z o.o. w W. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka z dniem 1.07.2003 r. zlikwidowała przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe wypłacane co pięć lat. Tytułem rekompensaty pracownikom wypłacane są nagrody jubileuszowe ...

1. Czy Bank jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych zachowuje prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia składając korektę deklaracji: a) w której zmniejsza podst. opodatkowania? b) w której zwiększa podstawę? c) „neutralną”? 2. Czy może potrącić to wynagrodzenie w innym terminie niż termin wypłaty podatku, od którego pobrano wynagr.?

W odpowiedzi na pismo Nr RS/RP/536-1387/04 z dn. 21.05.2004 r. (wpływ do Urzędu 21.05.2004.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, jak niżej. Prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków przysługuje płatnik ...

Czy opłacenie w ustawowym terminie należnego podatku (zaliczki na podatek) na rachunek bankowy innego Urzędu Skarbowego niż powinien być opłacony skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.197 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nt 137, poz. 926 z późn.zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, informuje: pismem z dnia 08.11.2004 r. (data wpływu do Ministerstwa Finansów 09.12.2004 r.)uzupełnionym o znaki opłaty skarbowej w dniu 10.01.2005 r., zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania ...

moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług dostępu do Internetu w sytuacji, gdy nabywcy usług dokonają przedpłaty na poczet przyszłych usług, moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług dostępu do internetu w sytuacji, gdy nabywcy usług nie płacą w terminie należności wynikających z zawartych umów.

W dniu 31.01.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 08.02.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 14.02.2005 r. pismem z dnia 11.02.2005 r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podat ...

Czy płatnik dokonując korekty PIT-4 zachowuje prawo do 0,3% wynagrodzenia?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2004 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 24.02.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 10.03.2004 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 11.03.2004 r.) w sprawie informacji o zakresie stosowa ...

Czy zgodnie z art. 31 Ordynacji podatkowej jako odpowiedzialna za obliczenie podatku Podatnika powinna być zgłoszona osoba prawna, będąca na podstawie umowy o świadczenie usług prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązana do obliczenia CIT i VAT w imieniu Podatnika? Czy obowiązek zgłoszenia osoby odpowiedzialnej nie dotyczy innych podatków?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 14.03.2005 r. (data wpływu 25.03.2005.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Poda ...

Czy za terminowe wpłacanie podatków odpowiada Spółka jako osoba prawna czy prezes lub inna osoba wyznaczona przez niego zgodnie z zakresem jej obowiązków?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 14.03.2005 r. (data wpływu 25.03.2005.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spół ...

Strona ma wątpliwości czy istnieje możliwość odliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa oraz w jakim trybie i za jaki okres można dokonać odliczenia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie- biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny ...

Podatnik pyta w jaki sposób opodatkować wewnątrzwspólnotowe nabycie używanego środka transportu - ciągnika siodłowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku, który wpłynął do Urzędu Skarbowego w Głogowie w dniu 28 lipca 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy Spółka prawidłowo interpretuje art. 19 ust. 4 i 5 ustawy o podatku akcyzowym dokonując odliczeń wartości banderol następnego dnia po ich nałożeniu na wyrób gotowy od wpłat dziennych przypadających do zapłaty w tym dniu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.):- uznaję za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych z dnia 03.12.2005r. (wpływ do kancelarii tut. Urzędu Celnego w dniu 20. ...

Generowanie strony w 83 ms