Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: renta wypadkowa

Czy renta uzupełniająca otrzymana w 2003 r. na podstawie wyroku sądu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Na podstawie art. 14a z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami) odpowiadając na pisemne zapytanie podatnika o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zmianami) wolne o ...

Czy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego renta wypadkowa otrzymywana z Niemiec w związku z wypadkiem przy pracy podczas pobytu na robotach przymusowych w III Rzeszy Niemieckiej?

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolne od podatku dochodowego są otrzymywane z zagranicy renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-194 ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymana zaliczka na poczet przyszłej renty wypłaconej przez Stowarzyszenie Rolnicze w Niemczech ?

Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku na podstawie art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137 z 1997 roku poz. 926 z późn. zm.) dokonuje zmiany udzielonej informacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grajewie z dnia 25 października 2004 roku Nr PD-415/3/2004 dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia wypłaconego z zagranicy na poczet przyszłej renty, któr ...

Czy wypłacone przez pracodawcę (spółdzielnię) na rzecz byłego pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy miesięczne świadczenia z tytułu renty oraz renta uzupełniająca i zadośćuczynienie, których podstawę stanowią wyroki sądu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (pismo z dnia 26.10.2004 r. (znak: PO IV-423/13/2004) spółdz ...

Czy dochód z renty zagranicznej powypadkowej z Niemiec jest wolny od podatku?

Stan faktyczny: Podatnik przez okres trzech lat otrzymywał z Niemiec z tytułu wypadku przy pracy tymczasową rentę odszkodowawczą. Od dnia 1.06.2004r. zastąpiono ją rentą na czas nieokreślony. Świadczenia pieniężne podatnik otrzymuje za pośrednictwem banku. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 3 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. ...

Czy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz.176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku, wypłacone podatnikowi w 2005 roku przez Bank PKO S.A., na podstawie zlecenia dewizowego wydanego przez ZUS I Odział w Warszawie - Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych, należności przekazane przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową: zasiłek chorobowy oraz renta częściowa ?

1. Opis stanu faktycznego Z treści złożonego do tut. Organu wniosku z dnia 28.02.2005 roku, uzupełnionego pismem z dnia 11 marca 2005 roku oraz dnia 23.03.2005 roku wynika, że w 2002 roku podjęła Pani pracę sezonową w rolnictwie u pracodawcy niemieckiego. Formalności związane z podjęciem tej pracy załatwiono za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, skąd otrzymała Pani skierowanie do ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia ... 2005 roku wniesionego przez E.... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu .... 2005 roku Nr US ... stwierdzające nieprawidłowość stanowiska dotyczącego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób ...

Czy od dochodu uzyskanego z tytułu renty zagranicznej przyznanej przez niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe, wypłacanej za pośrednictwem ZUS w Warszawie powinien być zapłacony podatek?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) w związku z Pana wnioskiem z dnia 03 marca 2005 r. (uzupełniony 07 marca 2005 r. oraz 15 marca 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w in ...

Czy renta powypadkowa wypłacana na podstawie zawartej ugody między stronami korzysta w 2003 r. i 2004 r. ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 11.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób ...

Dotyczączy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych renty wypadkowej przyznanej przez organ ubezpieczeń w Niemczech .

Na podstawie art. 14 b § 5 oraz art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 08 kwietnia 2005r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 30 marca 2006r. Nr PDII/415-3/KK/06 dotyczące interpretacji przepisów prawa poda ...

Generowanie strony w 13 ms