Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: poczta

Jaką stawkę podatku należy zastosować dla usługi świadczonej przez pocztę państwową a polegającej na odpłatnym wydaniu dokumentacji przetargowej podmiotom uczestniczącym w przetargu?

Zgodnie z przedstawioną w dniu 15.04.2004r. przez Podatnika opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych (pismo z dnia 23.03.2004r. Nr OK-5672/KU-178/14-1685/04) czynności polegające na wydaniu za odpłatnością dokumentacji przetargowej podmiotom uczestniczącym w przetargu, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 64.11.15-00.00 “ Usługi świadczone przez pocztę pa ...

Czy wypłacany pracownikom, zatrudnionym na stanowiskach listonoszy, ekwiwalent pieniężny za używanie przy wykonywaniu pracy własnych pojazdów dla potrzeb zakładu pracy jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.02.2004 r. dotyczące zwolnienia z opodatkowania kwot wypłaconych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach listonoszy z tytułu używania przez nich własnych pojazdów dla potrzeb zakładu pracy, Naczelnik Urzędu Skarbowego Tarnobrzegu info ...

Czy w 2004 r. korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego kwoty wypłacane listonoszom z tytułu zwrotu kosztów związanych z używaniem prywatnych pojazdów do celów służbowych?

W powołanym piśmie przedstawiono następujący stan faktyczny: W Przedsiębiorstwie obowiązują dwie kategorie zwrotu kosztów z tytułu używania prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych w jazdach lokalnych: - w formie miesięcznego ryczałtu, na podstawie rachunku złożonego przez pracownika, niezależnie od ilości przejechanych kilometrów (powyższa formuła zwrotu kosztów dotyczy uprawnionych pr ...

Prowadzę agencję jako czynny podatnik VAT obejmującą obsługę klientów w zakresie usług pocztowych.Jaką stawką podatku VAT opodatkowane beda usługi wykonywane w ramach prowadzonej agencji pocztowej.

Odpowiedź: Zgodnie z par.9,pkt.4,podpunkt 1 Rozporządzenia MF z dnia 27.04.2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług /Dz.U,Nr 97,poz.970 z 2004r /, prowadzenie przez czynnego podatnika podatku VAT agencji obejmującej obsługe klientów w zakresie usług pocztowych jest opodatkowane 22% stawką podatku VAT. W myśl art.14 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatk ...

Jaką stawką należy opodatkować refakturowanie usług pocztowych?

dot: informacji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 26.07.2004 r., nr PP-II/443/B/04/AL w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz.926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uzupełnia zawartą w ni ...

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług, od dnia 01.05.2004r. należy opodatkować wykonywanie przez Spółkę usługi pocztowe w imieniu Poczty Polskiej?

W przedmiotowym piśmie Spółka zwraca się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług od dnia 1.05.2004 r., czynności wykonywanych przez Spółkę w imieniu Poczty Polskiej, polegających na: - obsłudze kursów pocztowych i doręczaniu paczek, EMS – Pocztex, przekazów i telegramów oraz świadczeniu innych usług pocztowych (dowóz i odbiór korespondencji z firm, dowożenie przesyłek po ...

Czy usługi świadczone na rzecz Poczty Polskiej świadczone na podstawie umowy agencyjnej podlegają zwolnieniu z podatku Vat.

W odpowiedzi na pismo Strony w sprawie interpretacji przepisów o VAT, - tut. Organ, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia; Usługi świadczone przez pocztę państwową (PKW i U 64.11) jako wymienione w poz. 2 załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (D ...

Czy można uznania dowodu nadania przesyłki poleconej na poczcie za potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę ?

Z wniosku Spółki w sprawie dotyczącej możliwości uznania dowodu nadania przesyłki poleconej na poczcie za potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wynika, iż Spółka prowadzi działalność handlową towarami dla dzieci - głównie zabawkami. Jako importer tych zabawek, Spółka odpo ...

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem od towarów i usług usługi kurierskie świadczone na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Pocztą Polską?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 18.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż p ...

Czy wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pośrednictwa w sprzedaży usług pocztowych na podstawie umowy zawartej z Pocztą Polską jest zwolnione z podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. nr 8 z 2005 r. poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2005 r. sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawion ...

Generowanie strony w 11 ms