Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podwyższenie ceny

Kiedy należy zaewidencjonować fakturę korygującą, zwiększającą u sprzedawcy podatek VAT należny, wystawioną ze względu na podwyższenie ceny już po dokonaniu transakcji?

Tryb postępowania podatników w przypadku podwyższenia ceny po wystawieniu faktury wyznaczają przepisy § 42 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 27 poz. 268 ze zm.). Zgodnie z powyższym przepisem, w przypadku podwyższenia ceny już po wystawieniu faktury, podatnik obowiąz ...

dotyczy wystawiania faktur (faktur korygujących)

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.04.2003 r. (znak: EF-158/03) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 92 ...

Czy w przypadku gdy ulegnie zmianie cena wyeksportowanego towaru podatnik ma prawo do dokonania korekty deklaracji VAT-7?

W odpowiedzi na pismo (bez numeru) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że na podstawie zasad zawartych w art. 29 ust 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami osobowymi, które kupuje od osób prywatnych w kraju oraz sprowadza je z krajów Unii Europejskiej. Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest marża, która stanowi różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia. W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem czy sprzedając samochód używany w systemie marży, w cenie nabycia tego pojazdu należy uwzględnić podatek akcyzowy oraz inne koszty poniesione przy nabyciu samochodu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2004 r., data wpływu do US Łuków 14.10.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291) udziela i ...

w sprawie dotyczącej możliwości podwyższenia ceny ze względu na zmianę stawki podatkowej w sytuacji, gdy umowa została zawarta w kwocie brutto

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), art.29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 01 czerwca 2005r. (złożonego w dniu 11 czerwca 2005r.) o pisemną interpretację co d ...

Czy w przypadku otrzymania częściowej zapłaty za noty księgowe wystawione zleceniobiorcy i zaksięgowane w 2004 r. z tytułu poniesionej szkody przez zleceniodawcę (dopłaconej różnicy w cenie), zapłacona cześć będzie przychodem podatkowym 2004 r., natomiast pozostała część stanie się przychodem podatkowym w roku otrzymania faktycznej zapłaty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Kiedy występuje moment powstania przychodu w związku z wystawieniem faktury korygującej wystawionej na rzecz kontrahenta zagranicznego powodującej zwiększenie przychodu?

W dniu 22.12.2004 r. została wystawiona i zaksięgowana faktura sprzedaży na kwotę netto 19.621,43 zł. (brutto 23.938,14 zł.) dla odbiorcy z Anglii za wykonanie szafy mocy i szafki lokalnej wg. dostarczonej specyfikacji. W oparciu o korespondencję (załączoną do wniosku) strony ustaliły, iż w/w fakturze zostanie ujęte 90% wartości zamówienia. Jednak towar nie został w roku 2004 wysłany odbiorcy. Prz ...

- Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT dodatkowej zapłaty za przerób surowca.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dodatkowej zapłaty za ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawarte w przedmiotowych fakturach korygujących?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika l.dz. 7101/05 z dnia 24.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.10.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 19.01.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ...

Czy w tej sytuacji podatek należny winien być podwyższony w deklaracji odpowiadającej okresowi w którym została wystawiona faktura korygująca in plus, czy też Spółka powinna skorygować deklaracje VAT-7 w zakresie zwiększenia podatku należnego za okres, w którym została wystawiona faktura pierwotna za sprzedaż danego towaru?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 08.12.2005 r. (doręczonego w dniu 15.12.2005 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresi ...

Generowanie strony w 8 ms