Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opodatkowanie łączne małżonków

Dochody małżonków

W związku z Pani pismem z dnia 20.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) według stanu obowiązującego do 31.12.2002 r. małżonk ...

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 26.03.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: W myśl art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 1 ...

Czy małżonkowie mogą składać wspólne zeznanie roczne w podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy jeden z nich zgłosił opodatkowanie i wybrał formę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - (w danym roku podatkowym nie osiągną przychodu)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12.12.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.01.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa w sprawie wspólnego opodatkowania małżonków za 2003 r. informuje: małżonkowie podlegają o ...

Czy jako małżonkowie, możemy dokonać wspólnego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 w sytuacji, gdy jeden z małżonków opłacał podatek w formie karty podatkowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004r. uzupełnione w dniu 03.02.2004r. o własne stanowisko w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - "Małżonkowie podlegają obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi ist ...

Czy mogę rozliczyć się wspólnie z mężem za rok podatkowy 2003 w sytuacji: mąż zarejestrował i prowadził działalność od 1993r. W okresie od 21 listopada 1996r. do 08.02.2004r. działalność była zawieszona. Z dniem 09.02.2004r. została likwidowana. W czasie prowadzenia przedmiotowej działalności formą opodatkowania był zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm. ) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.02.2004r. dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. Nr 14, poz.176 ze zm. ), małżonkowie podlegający o ...

- w sprawie łącznego opodatkowania małżonków i odliczeń wydatków mieszkaniowych przy dokonaniu wyboru opodatkowania wg 19% stawki liniowej.

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 10.01.2004 r. (złożone w US-12.01.2004 r., uzupełnione – 14.01.2004 r.) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 200 ...

Czy można obecnie złożyć zeznania za lata 1998 - 2002 wspólne z żoną skoro w w/w okresie byłem rozliczony przez ZUS a żona nie miała żadnego dochodu?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 13.02.2004 r. uzupełnione w dniu 01.03.2004 r. informuje, że prawo do łącznego opodatkowania z żoną za lata 1998 - 2002 utracił Pan definitywnie przez nieskorzystanie z niego w terminie składania zeznań za w/w lata. W myśl art. 6, ust. 2 u ...

Czy po zawarciu związku małżeńskiego przysługuje jeden limit ulgi remontowej?

Art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. stanowił iż podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się - jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszka ...

Podatniczka prowadziła działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem. Działalność od 3 lat była zawieszona, a 28 lutego 2003 roku wyrejestrowana. W tym okresie nie prowadzono sprzedaży, nie były wystawiane faktury. Nie uzyskano przychodu do opodatkowania. Podatnik zwraca się z prośbą o podanie przepisów prawnych wykluczających możliwość wspólnego opodatkowania małżonków za 2003 rok.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. Zasada wspólnego opodatkowania nie doty ...

Czy mogę skorzystać z opodatkowania dochodów za 2003 r. łącznie z małżonkiem, jeżeli mąż zmarł 3.02.2004 r. ?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 01.03.2004 r. zapytaniem, uzupełnionym 17.03.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, p ...

Generowanie strony w 72 ms