Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: roszczenia

W jaki sposób i w jakiej wysokości należy naliczyć podatek dochodowy od otrzymanej zaliczki na poczet ceny sprzedaży praw i roszczeń o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego oznaczonej części nieruchomości ? Jaki jest termin zapłaty tego podatku ?

Jak wynika z pisma z dnia 8 kwietnia 2004r., oraz załączonego aktu notarialnego na mocy umowy darowizny oraz umowy sprzedaży zawartej w dniu 2 listopada 2001r. nabyła Pani do majątku odrębnego spadek, w skład którego wchodziły prawa i roszczenia o przyznanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie. W dniu 03 marca 2004r. zawarła Pani w formie aktu notarialnego umowę przed ...

Czy podlega opodatkowaniu odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego, terenu, pomieszczenia gospodarczego przez byłego najemcę zajmującego lokal lub dzierżawiącego teren bez tytułu prawnego (umowy zostały wypowiedziane). Jakiej terminologii użyć: czy "odszkodowanie z tytułu bezprawnego korzystania" w przypadku wystawienia noty korygującej, czy też "czynsz- bezumowne korzystanie" w przypadku wystawienia faktury VAT?

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, iż kwestie bezumownego korzystania z cudzej rzeczy regulują przepisy art. 224, 225 oraz 674 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Jednakże stan faktyczny rozpoznawanej sprawy będzie decydował zawsze o zastosowaniu odpowiedniego przepisu w sprawie. W warunkach określonych normą art. 224 i 225 K. c. właściciel ...

W związku z odmową wystawienia faktury na rzecz pełnomocnika pozwanego tytułem zasą-dzonego zwrotu kosztów adwokackich w jaki sposób należy koszt ten zaksięgować?

Stan faktyczny: Podatnicy prowadzą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wyrób i sprzedaż półproduktów spożywczych (mrożonki, garmażeria). W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez kontrahenta podatnicy pozwali go do sądu. Sąd okręgowy oddalił powództwo zasądzając na rzecz pozwanego zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Podatnicy odwołali się od wyroku sądu pierwszej instancji, z ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż lokalu mieszkalnego jest wolna od podatku dochodowego?

W złożonym wniosku podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu o interpretację przepisów podatkowych, przedstawiając następujący stan faktyczny: W dniu 25.08.1999 r. Pani X (zamawiająca) zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno–Usługowym „D” Spółka z o.o. (wykonawca) – prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie budowy domów mieszkalnych oraz sprzedaży nowo wy ...

Jaką kwotę powinnam przeznaczyć na cele mieszkaniowe w wyniku sprzedaży nieruchomości nabytej w części 1/3 w drodze spadku? Jak opodatkować przychód uzyskany z tytułu sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości?

Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte przez Panią w piśmie z dnia 04.02.2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkow ...

Czy w związku ze sprzedażą roszczeń o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego powinnam zapłacić podatek a jeśli tak to jaki i na podstawie jakich przepisów prawa oraz w jakiej wysokości.

P O ST A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 nr 08 poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, stanowisko Strony przedstawione we wniosku o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ( Dz. U. z 2000r. nr 14 poz. 176 ) o podatku dochodowym od osób fizyc ...

W przypadku odpłatnego zbycia roszczeń dekretowych do gruntów warszawskich ( dekret z dnia 26.10.1945 r.) nie ma zastosowania 10% podatek zryczałtowany od osiagniętego przychodu z w/w sprzedazy

Przedstawione stanowisko uznaje się za zgodne z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w dacie wydania niniejszego postanowienia.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatniczka w dniu 22.10.2004 r. aktem notarialnym dokonała sprzedaży udziału w 1/9 części w roszczeniu o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu.Z akt sprawy wynika, że udział w roszczeniu do ustanowienia prawa wie ...

1) W jaki sposób należy wycenić odzyskany przez Spółkę majątek w postaci nieruchomości oraz urządzeń, który to majątek w okresie powojennym został przejęty na własność państwa a w toku używania stał się przedmiotem nakładów ? 2) W jaki sposób należy ustalić wynik na sprzedaży tego majątku w sytuacji, gdy jego właściciel i dotychczasowy użytkownik ustalili w drodze porozumienia wartość wzajemnych roszczeń z tytułu odszkodowania oraz z tytułu poniesionych w trakcie użytkowania nakładów ?

W nawiązaniu do pisma Urzędu Skarbowego i równocześnie do pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego, stanowiących pisemne informacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydane w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), a także w odniesieniu do pisma Spółki z dnia 02.10.2003 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nabycia praw do roszczeń odszkodowawczych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1,3,4, art. 14b § 1,2, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) oraz art.5 i art.8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 18.03.2005r. (data wpływu 21.03.2005r.) w sprawie potwier ...

Czy umowa nieodpłatnego przelewu praw do roszczeń odszkodowawczych związanych z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej w budynku i pozostałych częściach wspólnych tej nieruchomości na Wspólnotę Mieszkaniową podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie działając w oparciu o przepisy art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Właściciele / współwłaściciele odrębnej własności lokali zawierają umowy nieodpłatnego przelewu rosz ...

Generowanie strony w 54 ms