Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wspólnoty

Proszę o udzielenie informacji o zasadach opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży gruntów Wspólnoty Gruntowej. Szczególnie proszę o wyjaśnienie, czy dochody uzyskane z tego tytułu będą opodatkowane zgodnie z zasadami przyjętymi dla osób prawnych, czy też podatek z tego tytułu będzie podlegał ogólnym zasadom (i zwolnieniom) określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie w odpowiedzi na wystąpienie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepis art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ...

Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z faktur za media przez członka Wspólnoty Mieszkaniowej?

Odliczenie podatku naliczonego jest możliwe jedynie z faktury wystawionej zgodnie z § 35 ust. 1 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Może zaistnieć przypadek, że jako nabywca w fakturze wskazane są dwa lub więcej podmiotów gospodarczych, które nabyły wspól ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż gruntów (w części ujętych jako tereny budowlane) dokonywana przez Wspólnotę Gruntów?

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 z późn zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność pr ...

Na jakich zasadach powinno być dokumentowane rozliczenie pomiedzy wspólnotą mieszkaniową a jej członkami z tytułu dostaw energii cieplnej i wody?

Za prawidłowość należy przyjąć, że faktury z tytułu dostawy energii cieplnej i dostawy wody dla nieruchomości będącej wspólnotą mieszkaniową otrzymuje Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako administrator wspólnoty mieszkaniowej, który zawarł stosowne umowy z dostawcami, a następnie dokonuje na rzecz poszczególnych wspólnot mieszkaniowych odsprzedaży (refakturowania) po kosztach zakupu medi ...


Członkami Wspólnoty Gruntowej są wszyscy mieszkańcy wsi będący płatnikami podatku rolnego i leśnego. Wspólnota jest właścicielem nieruchomości gruntowych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako tereny leśne , natomiast zgodnie z ich przeznaczeniem w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy są to tereny zabudowy letniskowej i budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.Nieruchomości te zostały podzielone na kilkuarowe działki budowlane i zgodnie z uchwałą członków Wspólnoty przeznaczone zostały do sprzedaży . W 2004 r. zamierzamy sprzedać kilkadziesiąt działek na łączną wartość około 300 000 zł. , być może sprzedaż działek będzie prowadzona również w latach następnych .Przychody ze sprzedaży działek zostaną w całości przeznaczone na cele ogólnowiejskie tj. budowę Wiejskiego Domu Kultury wraz z salą gimnastyczną i pomieszczeniami dla OSP.Czy w związku ze sprzedażą działek dla osób fizycznych Spółka powinna dokonać rejestracji w zakresie podatku VAT i od przychodów uzyskanych ze sprzedaży tych działek naliczać i odprowadzać podatek VAT , czy też biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczno-prawny Spółka i czynności sprzedaży działek nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?

Pismem z dnia 27-09-2004 r. bez znaku Zarząd Wspólnoty Gruntowej zwrócił się do tut. Urzędu w trybie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym: Założona została Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi M. na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. ...

Jednostka zwróciła się z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach o interpretację przepisów ustawy z dnia 15. 02. 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 954 ze zm.) w zakresie dochodów uzyskiwanych przez wspólnotę mieszkaniową składającą się z lokali użytkowych.

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) koryguję pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach pismem nr: PD IU4231-7/JJ/03 z dnia 9. 03. 2004 r., stanowiącą odpowiedź na zapytanie Jednostki skierowane do organu pismem z dnia 17. 12. 2003 r. ( ...

Czy Wspólnota Mieszkaniowa z tytułu wynajmu pomieszczenia na węzeł cieplny stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług ?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 19.01.2005r. uzupełnionego pismem z dnia 02.02.2005 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa po ...

Dotyczy korekty podatku VAT w związku z podwójnym naliczaniem VAT od dostaw mediów dla najemców lokali gminnych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2004 r. (data wpływu 17.12.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 11.01.2005 r. (data wpływu 12.01.2005 r.) w sprawie obowiązku podatkowego z tytułu rozliczeń kosztów dostawy mediów na najemców lokali gminnych – informuje co następuje. Kwestia opodatkowania wspólnot mieszkaniowych i ich członków wzbudzała od szeregu ...

Czy „Wspólnota” może korzystać ze zwolnienia przedmiotowegoz podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli całość dochodu przeznacza na cele rozwoju wsi oraz na cele społeczne, w tym również dochód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości, będących w posiadaniu Wspólnoty.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.01.2005 r., który wpłynął w dniu 17.01.2005 r. i uzupełnione pismem z dn. 14.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob ...

Generowanie strony w 11 ms