Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skład

W ramach działalności gospodarczej firma podpisała umowę z Prezesem G...C. polegającą na składowaniu w swoim składzie celnym towarów zleceniodawcy, importowanych i kierowanych przez niego do w/w składu. W którym momencie powstaje przychód z tytułu usług składowania w ramach działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2004 r. informuje: Uregulowania dotyczące umowy składu określone zostały w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a ...

Czy warunek zawarty w § 8 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r.w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz.966), zostanie spełniony w sytuacji, gdy nabycie nastąpi wyłącznie ze składu podatkowego na terytorium Polski?

Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 4 w/w rozporządzenia zwolnienie od podatku akcyzowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 , ma zastosowanie między innymi pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający oleje napędowe lub oleje opałowe ze składu podatkowego , dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione oleje zostaną zużyte do celów uprawnionych do zwolni ...

Spółka pyta, czy w świetle zapisów ustawy o podatku od towarów i usług prawidłowo dokumentuje przeprowadzone transakcje nabycia towaru od dostawcy czeskiego wystawiającego fakturę sprzedaży bez naliczonego podatku VAT przy zapisie w kontrakcie, iż towar ten pochodzenia polskiego jest do odbioru ze składu sprzedającego na terenie Polski i winien być wysłany na rynek francuski.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.10.2005r., który wpłynął w dniu 01.12.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 03.02.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy świadczenie przedmiotowych usług podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0 %?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 10.02.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.02.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 21.04.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Czy kwotę zapłaconej składki należy zakwalifikować do przychodu działalności wykonywanej osobiście przez obywatela Republiki Węgierskiej?2.Czy od kwoty tego przychodu należy naliczyć i odprowadzić podatek w wysokości 20%?3.Czy z uwagi na brak innych przychodów uzyskiwanych przez obywatela Republiki Węgierskiej, od których byłoby możliwe potrącenie kwoty podatku Członek Zarządu powinien wpłacić tę kwotę do Firmy, która ten podatek za niego odprowadziła?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Obowiązek składania deklaracji podatkowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy koszty zawarcia aktu notarialnego związanego ze zmianą składu osobowego spółki oraz udziału w zyskach stanowią koszt uzyskania przychodu spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stan ...

Czy koszty zawarcia aktu notarialnego związanego ze zmianą składu osobowego spółki oraz udziału w zyskach stanowią koszt uzyskania przychodu spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stan ...

Czy koszty zawarcia aktu notarialnego związanego ze zmianą składu osobowego spółki oraz udziału w zyskach stanowią koszt uzyskania przychodu spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stan ...

Czy przychód ze sprzedaży dwóch nieruchomości będących integralnymi częściami gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w jakiej wysokości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 28 ms