Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: procedura uproszczona

Czy powrotny przywóz części wyeksportowanego towaru w ramach procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń powoduje konieczność zastosowania przepisu art. 21 ust. 8 ustawy o VAT?

Z pisma wynika, że część wyeksportowanego towaru powróciła do kraju w celu dokonania naprawy gwarancyjnej w ramach otrzymanego od organu celnego pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń w ściśle określonym terminie. Po dokonaniu naprawy gwarancyjnej towar zostanie wywieziony za granicę. Podatniczka ma wątpliwości, czy w tej sytuacji będzie miał zastosowan ...

Czy w przypadku stosowania uproszczonej procedury celnej w imporcie towarów, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 kodeksu celnego można odliczyć podatek naliczony w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano wpisu do rejestru, a zapłata tego podatku została dokonana w miesiącu następnym, ale przed złożeniem deklaracji za miesiąc, w którym nastąpił wpis do rejestru?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 24.02.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu podatkowego 26.02.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie po ...

Jaki przepis w opisanej sytuacji jest przepisem właściwym dla określenia prawidłowego terminu dokonania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu dokonanego importu towarów.

W odpowiedzi na wniosek złożony w tut. Urzędzie Skarbowym w dniu 16 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) uprzejmie informuję. Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, wynika iż Spółkakorzysta w imporcie towar ...


Jakie dokumenty firma musi posiadać oraz jakie wystawić żeby można było skorzystać z uproszczonej procedury w handlu wewnątrzunijnym między trzema kontrahentami w świetle ustawy z dnia 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54 poz.535)?

Zgodnie z art.135 ust.1 pkt. 2 wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT) ma miejsce wówczas gdy występują w niej łącznie poniższe warunki: dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika musi być bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika, drugi w kolejności podatnik, dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika, nie ...

Nasza firma jest przedstawicielem angielskiej firmy będącej dostawcą specjalizowanego oprogramowania komputerowego. Zapytanie dotyczy wystawiania faktur VAT dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy oprogramowania do odbiorcy końcowego z Republiki Czeskiej. Nasza firma wystawia fakturę VAT, natomiast dostarczanie oprogramowania odbywa się bezpośrednio przez wytwórcę oprogramowania z Anglii do odbiorcy czeskiego.

Procedura uproszczona, jaką jest wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna dotyczy tylko obrotu towarowego. Zgodnie z art. 2 pkt 6 przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisó ...

Czy podatnik może dokonywać obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług tzn. nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc następny (pod warunkiem wpłaty wskazanych kwot)?

Podatnik importuje towary z zagranicy. W jego imieniu agencja celna przedstawia te towary organowi celnemu, jako przedstawiciel pośredni (na podstawie art. 253 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego). Agencja celna, korzystając z procedury uproszczonej, dokonuje wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego. Agencja celna posiada, otrzymane od urzędu celnego, pozwolenie na stosowanie p ...

Czy sprzedaż monet kolekcjonerskich podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje. W art. 120 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wskazano, iż przez przedmioty k ...

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie autohandlu, do dostawy samochodów nabytych przed dniem 1 maja 2004 r. oraz samochodu nabytego na podstawie faktury VAT-komis sprzedanego przez komisanta na podstawie art. 171 przepisów przejściowych nowej ustawy o VAT ma zastosowanie szczególna procedura opodatkowania towarów używanych określona w art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: Obowiązująca od dnia 1 maja 2004 r. ustawa o podatku od towarów i usług wprowadziła specjalną procedurę opodatkowania towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Zgodnie z art. 120 ust ...

Czy w transakcji trójstronnej przy zastosowaniu procedury uproszczonej w przypadku gdy Spółka dokonuje nabycia samochodu specjalistycznego od firmy włoskiej a następnie dokonuje dostawy do firmy niemieckiej przy czym ten samochód dostarczany jest bezpośrednio z Włoch do Niemiec a firmy te są podatnikami podatku od wartości dodanej, od dokonanej dostawy tego samochodu do kontrahenta niemieckiego potwierdzonej fakturą VAT obowiązuje stawka podatku w wysokości 0%

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Spółkę z o. o. wnioskiem z dnia 14.01.2005r. uzupełnionym w dniu 02.02.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskoda ...

Generowanie strony w 7 ms