Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obsługa

- dotyczy wysokości stawki podatku VAT, którą objęte są usługi polegające na odbiorze ścieków wtłaczanych przez jednostki pływające Straży Granicznej do sieci kanalizacyjnej stanowiącej mienie Zakładu oraz na odbiorze ścieków przez samochód asenizacyjny w celu przetransportowania do oczyszczalni ścieków.

Stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 10.10.2003 r. (data wpływu 13.10.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej wysokości stawki podatku VAT, którą objęte są usługi polegające na odbiorze ścieków ...

Podatnik zapytuje o zastosowanie w oparciu o §60 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. obniżonej stawki VAT 0% do świadczonej przez siebie usługi.

Stan faktyczny Zgodnie z treścią umowy zawartej z armatorem zagranicznym Podatnik będzie świadczyć na jego rzecz „kompleksową obsługę statków w portach na terytorium RP, polegającą na aranżacji odpraw granicznych i celnych na wejściu i wyjściu statków, dostaw zaopatrzenia i paliwa oraz usług pralniczych, wywozu nieczystości itp.” Statki obsługiwane przez Podatnika mieszczą się w grupowaniu PKWiU 3 ...

Stawka podatku Vat na usługi związane z obsługą startu, lądowania, obsługą pasażerów w międzynarodowym porcie lotniczym.

W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów o podatku od towarów i usług, dotyczących stawki podatku VAT przy usługach lotniskowych, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Fabryczna wyjaśnia co następuje. Jak stanowi art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować świadczone na terenie kraju usługi przewozu bagaży pasażerów zagranicznych linii lotniczych. Zdaniem Pytającego świadczone usługi podlegają opodatkowaniu 0% stawką podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi przewozu bagaży pasażerów podróżujących zagranicznymi liniami lotniczymi. Usługi są świadczone na terenie kraju na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem powietrznym wykonującym rejsy w transporcie międzynarodowym. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.5 ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi przeładunkowo- składowe świadczone na obszarze polskich portów morskich. Zdaniem Pytającego świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi przeładunkowo– składowe na obszarze polskich portów morskich, związane z towarami wysyłanymi do krajów UE oraz krajów trzecich. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług świadczonych na obszarze polskich ...

Czy podatnik VAT czynny powinien opodatkować podatkiem od towarów i usług dodatkowe przychody z tytułu umowy zlecenia?

W odpowiedzi na zapytanie, czy podatnik VAT czynny powinien opodatkować podatkiem od towarów i usług dodatkowe przychody z tytułu umowy zlecenia, zawarte w piśmie z dnia 23.06.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 marc ...

dotyczy momentu powstania przychodu należnego w przypadku świadczenia przez podatnika usług polegających na obsłudze sieci telekomunikacyjnych, niemających charakteru usług telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia spółki z o.o. "Ł." z siedzibą w R. z dnia 9.05.2005 r. na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 29.04.2005 r. (znak: PUS.I/423/26/05) stanowiące pisemną interpretację co do za ...

Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi przetrzymywania kontenerów w porcie ponad wyznaczony przez armatora termin odbioru?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2005r. uzupełnionego następnie pismem z dnia 25.03.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki opodatkowania usługi przetrzymania kontenerów w porcie polskim ( ...

Czy wydatki Spółki na podwyższenie jej kapitału zakładowego (w szczególności związane z emisją akcji i obsługą emisji przez biuro maklerskie) w ramach realizacji programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników Spółki i spółki ze wspólnej grupy kapitałowej mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Czy w świetle w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT oraz załącznika nr 4 nw. usługi są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług (obsługa sprzętu nagłaśniającego i realizacja dźwięku w ramach obsługi imprez artystycznych i kulturalnych zakwalifikowanych do PKWiU - 92.32.10. )? Usługi są świadczone na rzecz podmiotów organizujących imprezy dla instytucji kulturalnych tj. teatry, filharmonie itp.

Decyzja Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997  r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 lipca 2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie nr D3/443/36/05 z dnia 7.07.2005 r. dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego (stawka VAT do opodatkowania u ...

Generowanie strony w 80 ms