Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi architektoniczne

1. Czy świadczenie usług w zakresie architektury, urbanistyki, geodezji na terenie Unii Europejskiej wymaga uzyskania „zgody” władz polskich. 2. Możliwość zastosowania stawki VAT 0% do świadczenia usług szkoleniowych (szkolenie organizowane i finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu zw. z pierwszą pracą absolwenta).

Ad. 1 W dniu 26.03.2004 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 05.04.2004 r.). Przepisy podatkowe nie przewidują żadnych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – takie ograniczenia mogą natomiast wynikać z innych uregulowań reglamentujących określone przejawy działalności. Po upływie 7 dni od dnia ogł ...

Jaki dokument powinien wystawić płatnik dla potrzeb rocznego zeznania podatkowego dotyczącego osoby fizycznej w przypadku zawartej umowy o dzieło z osobą, która nie jest zatrudniona w spółce?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 17.08.2004 r. (znak: I US-II/443/143/04) w następujący sposób: W przypadku, gdy architekt uzyskuje przychody z osobiście wykonywanej ...

Jak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) wyznaczyć miejsce świadczenia usług projektowania architektonicznego i technicznego nie związanych z nieruchomościami oraz usług nadzoru inwestorskiego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Jak wynika z pisma Spółki świadczy ona usługi projektowania architektonicznego i technicznego dla obiektów budowlanych w Polsce oraz usługi nadzoru inwestorskiego ...


Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku świadczenia usług architektonicznych wykonywanych dla kontrahenta zagranicznego mającego siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych (tj. poza terytorium Wspólnoty Europejskiej)?

Zgodnie z art.27 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535) w przypadku, gdy usługi o których mowa w ust.4, świadczone są na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego - miejscem świadczenia tych usług jest ...

Dotyczy stawki podatku VAT na wykonywane usługi w zakresie projektowania technologicznego dla przemysłu transportowego.

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług projektowania technologicznego wyjaśnia się co następuje. Z pisma wynika, iż od dnia 1 lipca 2004 roku prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie projektowania ...

Czy usługi urbanistyczno-konserwatorskie bulwarów Wisły podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.07.2003 r. (wpływ do tutejszego Urzędu w dniu 12.08.2003 r.) uprzejmie informuje: Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku a ...

Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług architektonicznych.

Postanowienie Wnioskiem z dnia 31 grudnia 2004r. (data wpływu do tut. organu - 04.01.2005r.) Podatnik zwrócił się o interpretację co do stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku od towarów i usług. Z zapytania, które wpłynęło do tut. organu podatkowego wynika, iż Podatnik świadczy usługi w zakresie projektowania architektonicznego (PKD 74.20.A) dla nieruchomości poł ...

Dotyczy opodatkowania usług architektonicznych dotyczących obiektu budowlanego (hotel), budowanego na terytorium Rosji.

Na podstawie: art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 6.01.2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 7.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpr ...

Czy usługa architektoniczna wykonana na rzecz kontrahenta z Norwegii podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?

Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 24 lutego 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakr ...

Generowanie strony w 3 ms