Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi geodezyjne

1. Czy świadczenie usług w zakresie architektury, urbanistyki, geodezji na terenie Unii Europejskiej wymaga uzyskania „zgody” władz polskich. 2. Możliwość zastosowania stawki VAT 0% do świadczenia usług szkoleniowych (szkolenie organizowane i finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu zw. z pierwszą pracą absolwenta).

Ad. 1 W dniu 26.03.2004 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 05.04.2004 r.). Przepisy podatkowe nie przewidują żadnych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – takie ograniczenia mogą natomiast wynikać z innych uregulowań reglamentujących określone przejawy działalności. Po upływie 7 dni od dnia ogł ...

Jaką stawką podatku VAT winno być opodatkowane świadczenie usług geodezyjnych polegających na klasyfikacji gruntów zmierzających do okreslenia jej wartości bonitacyjnej ?Czy świadczenie usług geodezyjnych między jednostkami budżetowymi podlega zwolnieniu od VAT?

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde ...

Czy działalność polegającą na świadczeniu usług geodezyjnych można traktować jako wolny zawód w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pan Andrzej T. dnia 15.04.2004 r. złożył pismo z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik w ramach spółki cywilnej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych i reprodukcji. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W świetle p ...

W jakiej wysokości należy naliczyć podatek dla usług geodezyjnych świadczonych dla budownictwa i pozostałych usług geodezyjnych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie, działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 157, poz.926 ze zm./ udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 28.05.2004r., dotyczącej wyjaśnienia wielkości stawki podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług geodezyjnych, ...

Jaką stawką VAT z dniem 1 maja 2004 r.objeto usługi geodezyno-kartograficzne?

Odpowiadając, w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pismo podatnika z dnia 17.06.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania usług geodezyjno - kartograficznych podatkiem od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia, co następuje: ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług kartograficznych i geodezyjnych grupowanych wedle PKWiU 74.20.73-00.00 i 74.20.74-00.00?

Zgodnie z przepisem art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a w/w ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do: robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Natomiast ust. 2 stanowi, iż “przez roboty zwi ...

Proszę o ustalenie właściwej stawki VAT dla usług wykonywanych na zlecenie Podatnika przez różne jednostki wykonawstwa geodezyjnego?

Odpowiadając na pismo z dnia 23.01.2004 r. w części dotyczącej ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla usług wykonywanych na zlecenie Podatnika przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, które zostało uzupełnione pismami z dnia 09.02.2004 r., z dnia 25.02.2004 r. oraz z dnia 18.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 ...

W jakiej wysokości będzie obowiązywał od 1.05.2004 r. podatek VAT na usługi geodezyjne klasyfikowane wg PKWiU pod nr 74.20.7? Czy w dalszym ciągu prace geodezyjne zakwalifikowane wg PKWiU pod nr 75.14.12 – usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne, z wyjątkiem spraw personalnych, po 1.05.2004 r. będą zwolnione?

Ad.1. Świadczenie usług geodezyjnych klasyfikowanych wg PKWiU – 74.20.7 z dniem 1.05.2004 r. jest opodatkowane wg stawki podstawowej podatku VAT – 22 %. Ad.2. Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją nr 6 wykazu usług zwolnionych od podatku wymienione są u ...

Zapytanie podatnika dotyczy określenia właściwej stawki podatku VAT na usługi polegające na wytyczaniu granic budynku, naniesienie ich na grunt itp. Podatnik podaje, iż w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługa ta sklasyfikowana jest w grupowaniu 74.20.73 tj. usługi wykonywania pomiarów pod powierzchnią ziemi.

Usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyka inżynierską - wyłącznie w zakresie usług geologicznych i geodezyjno – kartograficznych opodatkowane były stawką podatku 7% na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), który stanowił, iż dla towarów i usług wymienionych w załączniku N ...

Czy świadczone przez Starostwo usługi geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wyrysów i wpisów z operatu ewidencyjnego oraz sporządzanie kopii dokumentów (PKWiU 75.14.12-00.00) - podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Z materiałów przedłożonych przez Starostwo (pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Nr OK-5672/KU-236/30-5240/2004 z dnia 30.06.2004r.) wynika, iż usługi geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wyrysów i wpisów z operatu ewidencyjnego oraz sporządzanie kopii dokumentów należy klasyfikować w grupowaniu PKWiU 75.14.12-00.00 „Usłu ...

Generowanie strony w 4 ms