Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: deklaracja zbiorcza

Pytanie dotyczy Ustalenia płatnika właściwego do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaconych nagród związanych ze sprzedażą premiową lub wygranych konkursach i grach. Czy płatnikiem będzie oddział mający status oddziałów samobilansujących się i działający jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do dochodów z pracy, czy Spółka jako osoba prawna ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami /, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest jednostką składającą się z wielu j ...

Pytanie Spółki dotyczy możliwości dokonania korekty pobranego zryczałtowanego podatku od odchodów z odsetek.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank wprowadził dla swoich klientów lokatę kilkuletnią, od k ...

1) czy można odliczyć podatek VAT zapłacony przy zakupie nowego lokalu użytkowo-handlowego z przeznaczeniem na wynajem z faktury wystawionej na osobę fizyczną, która jest podatnikiem podatku VAT z tytułu usług transportowych ? 2) czy można wystawić faktury VAT wynajmującym w/w lokal użytkowo-handlowy ? 3) czy należy składać jedną deklarację VAT-7 (z działalności gospodarczej oraz z najmu lokalu) ? 4) jakie ewidencje należy prowadzić dla potrzeb podatku VAT z tytułu najmu lokalu ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 27.07.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytania dotyczą: 1) czy można odliczyć podatek V ...

Czy właściwym jest składanie jednej zbiorczej deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT- 4 uwzględniającej również dane przekazywane przez jednostki organizacyjne (oddziały) banku oraz dokonywanie wpłat z tego tytułu przez centralę banku do wyspecjalizowanego urzędu właściwego ze względu na siedzibę centrali.

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 07/07/2004, znak DRP-2-216-1674/04/UL Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego. Obowiązkowi ewidency ...

- Czy rozliczenia w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług licencyjnych oraz wynajmu pokoi należy dokonać w jednej deklaracji VAT-7.

Stan faktyczny: Podatnik jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę w Spółce z o. o. Ponadto otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie za usługi licencyjne, za które od m-ca maja 2004r. jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT. Wskazuje, iż w sezonie wynajmuje pokoje i z tego tytułu jest opodatkowany w formie karty podatkowej. Wyjaśnia, iż innej działalności gospodarczej ni ...

dotyczy obowiązku składania deklaracji PIT-4

W dniu 8.12.2004 r. pełnomocnik spółki złożył do tut. organu podatkowego prośbę o zajęcie jednolitego stanowiska w sprawie informacji jakie winny być wykazywane w deklaracji PIT-4, w związku z wezwaniem tut. organu znak: US.PDa-410/222/04 z dnia 2.12.2004 r. w sprawie złożonej deklaracji PIT-4 za miesiąc październik 2004 r. Pełnomocnik spółki twierdzi, iż konstrukcja deklaracji jest taka, że należ ...

dotyczy obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do zatrudnionych młodocianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego: - czy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek składania comiesięcznych deklaracji PIT-4, mimo iż nie wystąpi zaliczka na podatek dochodowy? - czy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek sporządzenia na koniec roku informacji PIT-11 lub dokonać rocznego obliczenia podatku dla tych pracowników, co do których nie wystąpiła zaliczka na podatek dochodowy w ciągu roku?

W dniu 7.04.2003 r. B. zwróciło się do tut. Urzędu Skarbowego z pismem w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie obowiązków ciążących na płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych. Z uwagi na to, iż B. występując do tutejszego Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji na podstawie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, nie występowało we w ...

Czy przedstawione do dyspozycji pracownicy w dniu 27.12.2004 r. wynagrodzenie winno być uznane jako jej przychód osiągnięty w grudniu 2004 r i jako takie:- wykazane w deklaracji PIT-4 za grudzień 2004,- ujęte w informacji PIT-11 za 2004 r. Czy też należy sporządzić stosowne korekty deklaracji PIT-4 i informacji PIT-11 biorąc pod uwagę fakt, iż faktycznie wynagrodzenie zostało wypłacone w styczniu 2005 r.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2005r. (uzupełnionego pismem złożonym w tut. Urzędzie w dniu 04.03.2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego ...

Czy jeżeli pracodawca za dany miesiąc nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia zobowiązany jest do sporządzenia deklaracji PIT-4?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst : Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 04 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sporządzenia deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy -PIT-4 . stwie ...

Czy wystarczającym dokumentem do zastosowania stawki 0% podatku VAT jest zbiorcza deklaracja, której kserokopię udostępnia spedytor?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 12.07.2004 r. informuje, że zastosowanie stawki 0% podatku od towarów i usług w eksporcie towarów jest uzależnione od posiadania przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium W ...

Generowanie strony w 7 ms