Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: małżonek

Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2003 r. znak: FK/692/2003 skierowane do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty wynagrodzenia wypłaconego współmałżonkowi po zmarłym pracowniku, tut. Urząd Skarbowy na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi wyjaśni ...

Czy jako małżonkowie, możemy dokonać wspólnego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 w sytuacji, gdy jeden z małżonków opłacał podatek w formie karty podatkowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004r. uzupełnione w dniu 03.02.2004r. o własne stanowisko w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - "Małżonkowie podlegają obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi ist ...

Czy w przypadku uzyskiwania w roku 2004 przychodów z najmu opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, małżonkom między którymi istnieje rozdzielność majątkowa przysługuje odrębne prawo do wpłacania podatku w wysokości 8,5% do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro ?

Zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) w przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 3 lit. a) dotyczy obojga małżonków. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kode ...

Małżonkowie wybrali formę opodatkowania przychodów z tytułu najmu składników majątku objętych wspólnością majątkową małżeńską – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, przy czym jednocześnie złożono oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów u żony. Od początku roku podatnicy wynajmują lokal mieszkalny. Żona podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie podatnicy zamierzają wynająć (nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) lokal użytkowy objęty wspólnością majątkową małżeńską. W związku z tym nasunęły się podatnikowi następujące wątpliwości: 1. Czy w odniesieniu do w/w lokalu użytkowego podatnik może wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i opodatkować całość przychodów uzyskanych z najmu lokalu użytkowego u siebie? 2. Czy limit 4.000 euro z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.Nr 144, poz. 930 ze zm.) dotyczy oddzielnie każdego z małżonków? 3. Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu wynajmowania przedmiotowego lokalu w związku z przewidywanymi obrotami z tego tytułu w 2004 roku w wysokości 22.000 zł? W przypadku, gdyby w/w kwoty uzyskiwane z tytułu najmu nie były zwolnione od podatku od towarów i usług podatnik pyta, czy faktury dla najemcy ma wystawiać, jako osoba fizyczna?

Stosownie do treści art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym opodatkowania przychodów z najmu w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju uprzejmie informuje. Jak ustalono na 2004 rok małżonkowie wybrali formę opodatkowania przychodów z tytułu ...

- dotyczy kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data złożenia w US 04.12.2003 r.), uzupełnione 17.12.2003 r. wyjaśnia co następuje: Aby móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – na podstawie art. 22 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 23 ustawy z dnia ...

Czy nakłady ponoszone na adaptację poddasza a następnie wpłata wkładu budowlanego są wydatkami upoważniającymi do skorzystania ze zwolnienia od podatku ze sprzedaży nieruchomości?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 14.01.2004 r. w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( ...

Czy w 2004 r. małżonkowie prowadząc wspólnie działalność gospodarczą mogą nadal rozliczać się na zasadach ogólnych i składać w ciągu roku na obydwojga małżonków deklaracje PIT-5 i VAT-7?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z ...

uzupełnić

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu informuje: Zgodnie z przepisem art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 2002 r., od podstawy o ...

Czy w związku z zapisem w porozumieniu o przekazaniu Z.P.U.H. 50% obiektów tj. I i III grupy środków trwałych P.P.U. powinna w ewidencji dotyczących przedmiotowych środków trwałych zmniejszyć wartość brutto i umorzenie tych środków o 50%, a w ewidencji środków trwałych Z.P.U.H. zwiększyć te wartości?

Pismem z dnia 30.01.2004 r. (uzupełnionym w dniu 26.02.2004 r.) Podatnicy zwrócili się do tut. Organu Podatkowego z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. Podatnicy prowadzą działalność gospodarczą odrębnie, Pani jest właścicielką P.P.U., Pan jest właścicielem Z.P.U.H. (którego głównym miejscem wykonywania działalności jest teren, na którym prowadzi działalność gospodarczą Pani). Wyże ...


Generowanie strony w 13 ms