Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: renciści

Emeryci i renciści otrzymali bony i talony towarowe w zwiąku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy do wysokości 2.280,00 zł. Czy emeryci i renciści naszego zakładu pracy otrzymujący bony, talony towarowe o wartości nieprzekraczającej 2.280,00 zł powinni zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 10% ?

Zgodnie z przepisem art.21 ust.1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (t.j. Dz.U. Nr 14 poz.176 z 2000 r. ze zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spół ...

Czy należy pobierać podatek dochodowy od równoważnika pieniężnego, wypłacanego za remont lokalu mieszkalnego emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej?

Wypłacone emerytom i rencistom Państwowej Strazy Pozarnej równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego należy uznać za świadczenia pieniężne z tytułu łączącego ich poprzednio z zakładem pracy stosunku służbowego i opodatkować na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz 176 ze zm.), ...

Czy bony towarowe przekazane emerytom i rencistom od byłego zakładu pracy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunk ...

Jakie świadczenie rzeczowe otrzymywane przez emerytów, rencistów od zakładów pracy będą zwolnione przedmiotowo?

W odpowiedzi na pismo z dhia 26.02.2004 r. (data wpływu do Urzędu 8.03.2004 r.) uzupełnione dnia 18.03.2004 r., w sprawie zakresu świadczeń rzeczowych w zamian, których wypłacane są emerytom i rencistom ekwiwalenty pieniężne, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze uprzejmie informuje jak niżej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

dotyczy opodatkowania zapomogi wypłaconej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz wdowy po emerycie lub renciście - byłym pracowniku zakładu

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2004 r. w sprawie zasad opodatkowania zapomogi wypłaconej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz wdowy po emerycie lub renciście – byłym pracowniku zakładu, udziela poniż ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym zapomogi wypłacane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z funduszu utworzonego ze składek członkowskich, przyznane w związku z długotrwałą chorobą (poświadczoną zaświadczeniem lekarskim) ?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ( j. t. Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Zatem jeże ...

Czy opodatkowaniu podlegają przychody z tytułu nagród wypłaconych przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów członkom związku za ich aktywność i społeczne działanie?

W oparciu o okoliczności przedstawione w przedmiotowym wniosku ustalono następujący stan faktyczny: Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest związkiem, którego działalność oparta jest na pracy społecznej ogółu członków, a wydatki związane z działalnością pokrywane są ze składek członkowskich. Związek ten nie otrzymuje żadnych dotacji budżetowych, utrzymuje się jedynie ze składek członkowskich. ...

Czy korzystanie przez pracowników z rocznych biletów sieciowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy zwalnia się od opodatkowania wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych lub bezpłątnych przejazdów środkami transportu zbiorowego pracowników, emerytów, rencistów i czlonków ich rodzin?.

W związku z pismem z 07 maja 2004 r. znak ZNIFK2-25/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uprzejmnie informuje, iż odpowiedź udzielona w sprawie przedstawionej w tym piśmie, przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie jest nieprawidłowa. Z tych względów, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. O ...

Czy sfinansowanie kosztu pobytu emerytów i rencistów (wyżywienie i nocleg) w ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym z okazji Dnia Strażaka i Jubileuszu Związku Emerytów "X" przez "Z", z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów (150,00 zł od osoby) podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% od każdego uczestnika oraz czy kwota 150,00 zł nie wypłacona bezpośrednio emerytom stanowi ich dochód?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.07.2004 roku o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, informuję, że w świetle przedstawionego przez Pana stanu faktycznego podzielam stanowisko Pana w przedmiotowej sprawie. Stosownie do art. 21 ...

Jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego (10% czy 20%) należy pobrać w przypadku równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wypłacanego emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej w zwiazku z łączacym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.08.2004r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż: Na podstawie art.30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) , w brzmieniu obowiązują ...

Generowanie strony w 12 ms