Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gry

Czy usługi rekreacyjne typu bilard, lotki, piłkarzyki itp. zaklasyfikowne pod symbolem PKWiU 92.72 zwolnione są od podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przepisów ustawy nie stosuje się m. in. do „działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie”. W treści zapytania Spółka określiła, iż pr ...

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług w zakresie udostępniania gier zręcznościowych (PKWiU 90.34.30).

Na podstawie art.14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), właściwy organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. ...

Opodatkowanie podatkiem VAT usług w zakresie udostępnienia gier zręcznościowych - symulatorów do zabawy, bilardów sklasyfikowanych w PKWiU pod symbolem 92.33.10 - usługi świadczone przez wesołe miasteczka i parki rozrywki.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe albo post ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy usługach związanych z udostępnieniem automatów do gry oraz jak dokumentować obrót z utargu pochodzącego z wrzutni do automatów ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego ŁÓDŹ - POLESIE w odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2004r. ( wpływ do Urzędu ) bez znaku, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - właściwy organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie podatnika, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepi ...

Podatnik zapytuje jaką stawką podatku od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług udostępniania gier zręcznościowych ( tj. bilardu elektrycznego, stolików piłkarskich, stołów bilardowych, gier TV) sklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny w Łodzi pod numerem PKWiU 92.72.12-00.00 ?

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) świadczenie usług odpłatnego udostępniania gier zręcznościowych ( tj. bilardu elektrycznego, stolików piłkarskich, stołów bilardowych, gier TV) sklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny w Łodzi pod numerem PKWiU 92.72.12-00.00 podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości ...

Podatniczka otrzymała z tytułu wygrania w konkursie organizowanym przez zakład pracy nagrodę w kwocie 5.000 zł, od której płatnik nie pobrał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Płatnik w związku z dokonaną wypłatą wystawił informację PIT-8 C. Jak należy opodatkować nagrodę pieniężną otrzymaną z tytułu wygrania konkursu organizowanego przez zakład pracy? Jak należy postąpić, i jaki zapłacić podatek w przypadku, gdy płatnik nie pobrał od wygranej zaliczki na podatek dochodowy, tylko wystawił informację PIT–8C ?

Zgodnie z treścią art. 30 ust. pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem ...


dotyczy stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług gier: bilard, telewizyjnych, na automatach zręcznościowych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana wniosek z dnia 28.09.2004 r., uzupełniony pismem z dnia 18.10.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji w indywidualnej sprawie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stawki opodatkowania ...

- dotyczy zwolnienia od podatku od towarów i usług usług rekreacyjnych.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 183, poz. 1808), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2005 r. uzupełnionego pis ...

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137 z 1997 r., poz. 926 z póżn. zm. ) prosimy o udzielenie informacji w sprawie podatku akcyzowego. Nasza firma działając na podstawie decyzji Ministra Finansów zajmuje się prowadzeniem salonów gier na automatach losowych oraz urządzaniem gier na automatach o niskich wygranych. W nowo otwieranych punktach gier na automatach wykorzystujemy automaty do gier, które produkujemy we własnym zakresie. Do produkcji automatów wykorzystujemy części wyprodukowane za granicą, jak również krajowe komponenty. Części wyprodukowane za granicą kupujemy od krajowych kontrahentów, którzy uprzednio przywieżli je na teren Polski, a także sprowadzamy je we własnym zakresie. W dniu 03.06.2004 r. wysłaliśmy do Was pismo z prośbą o odpowiedż na pytanie: czy mamy obowiązek odprowadzać podatek akcyzowy od wytworzonych i oddanych do użytkowania automatów? W dniu 09.07.2004 r. otrzymaliśmy od Was informację ( 3630/PA/0709/124/04/SP ), z której wynikało że fakt przekazania wytworzonych przez nas automatów do gier losowych do użytkowania we własnych punktach gier nie obliguje nas do odprowadzania podatku akcyzowego. W dniu 08.09.2004 r. otrzymaliśmy pismo od Dyrektora Izby Celnej w Łodzi ( 360000-PA-Zespół-3/2004 ), zmieniające Waszą informację. Stwierdza, że fakt przekazania wytworzonych przez Spółkę automatów do gier losowych do użytkowania we własnych punktach gier w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym według ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29, poz. 257 ze zm. ). Zwraca jednak uwagę, że sam fakt posiadania wyrobów akcyzowych, od których nie odprowadzono podatku akcyzowego jest czynnością podlegającą opodatkowaniu ( art. 4 ust. 3 w/w ustawy ). Prosimy o odpowiedż na pytanie: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w akcyzie, w przypadku wytworzenia automatów do gier we własnym zakresie i przekazania ich do użytkowania we własnych punktach gier w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? Z Waszego pisma oraz Dyrektora Izby Celnej w Łodzi wynika, że obowiązek podatkowy nie powstaje w momencie przekazania wytworzonych automatów do użytkowania. Automaty do gier losowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych ( Dz. U. nr 102, poz. 946 ), podlegają rejestracji na podstawie badania takiego automatu przez jednostkę badającą upoważnioną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Fakt przekazania automatu do przeprowadzenia badania jest potwierdzeniem, że Spółka posiada kompletny automat do gier losowych będący wyrobem akcyzowym. Naszym zdaniem w tym momencie powstaje obowiązek podatkowy w akcyzie. Prosimy także o odpowiedź na pytanie dotyczące automatów, które wyprodukowaliśmy i przeprowadziliśmy ich badanie przed 1 maja 2004 r. Część z nich oddaliśmy do użytkowania przed 1 maja 2004 r., natomiast część uruchomiliśmy po tej dacie. Czy od w/w automatów mamy obowiązek odprowadzić podatek akcyzowy? Treść art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym weszła w życie w dniu 1 maja 2004 r. W czasie obowiązywania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, które regulowały podatek akcyzowy przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, nie mieliśmy obowiązku odprowadzać podatku akcyzowego od wytworzonych we własnym zakresie automatów do gier losowych, a następnie oddanych do użytkowania we własnych punktach gier w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Potwierdza to informacja nr 3630/PA/0709/91/04/SP, którą otrzymaliśmy od Was w dniu 07.06.2004 r., w odpowiedzi na nasze zapytanie z dnia 16.06.2003 r. Uważamy, że nie mamy obowiązku odprowadzać od automatów do gier losowych, wytworzonych i zbadanych przed 1 maja 2004 r. podatku akcyzowego, ponieważ byliśmy ich posiadaczami przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.

Naczelnik Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) w związku z Państwa zapytaniem z dn. 17.09.2004 r. ( data wpływu do urzędu 20.09.2004 r. ) wyjaśnia: Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku wytworzenia automatów do gier we własnym zakresie i przekazania ich do u ...

Generowanie strony w 4 ms