Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: badanie rynku

Stawka podatku VAT przy wykonywaniu usług polegających na badaniu rynku na rzecz podmiotów zagranicznych.

Zgodnie z zapisem art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław–Fabryczna podaje co następuje: Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, opodatkowaniu podatkiem od towa ...

Czy podmiot zagraniczny mający siedzibę w Republice San Marino, a świadczący usługi na rzecz polskiej Spółki, podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 01.10.2003 r. (przesłany do tut. Urzędu przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w dniu 26.01.2004 r.), uzupełniony w dniu 02.03.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. ...

Czy w przypadku świadczenia usług prawniczych, rachunkowo-ksiegowych , doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Wspólnoty, usługi te będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2004r w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr137 poz.926 z póź. zmian) uprzejmie informuję: Przepis art . 27 ust.1 ustawy z 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 ,poz.535) stanowi ,iż w przypadku świadczenia usług miej ...

1) Jaką stawkę podatku VAT powinno sie zastosować przy wystawieniu faktury usługi badania rynku, wyszukiwania nabywców na wyroby dla firmy z Norwegii ? 2)Czy powinniśmy wystawić fakturę VAT, ale bez wykazywania na niej polskiego VAT (czyli w kwocie netto) i wskazać, że czynnośc ta nie podlega polskiemu VAT i podatek VAT powinien naliczyć nabywca usługi ?

Zgodnie z art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535), w przypadku, gdy usługi badania rynku są świadczone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie na ...

Czy poniesiony przez Spółkę wydatek z tytułu przeprowadzenia przez podmiot zagraniczny badań w zakresie możliwości pozyskania zagranicznych źródeł finansowania oraz dokonania analizy zagranicznych rynków zbytu dla planowanej nowej produkcji stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie jego realizacji czy też powinien zwiększyć wartość planowanej inwestycji? Czy na Podatniku ciąży obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przekazanej na rzecz zagranicznego usługodawcy płatności z ww. tytułu?

Wnioskująca w związku z zamiarem rozszerzenia rynku zbytu na terenie Unii Europejskiej, zleciła podmiotowi zagranicznemu z siedzibą w Niemczech przeprowadzenie badań w zakresie możliwości pozyskania zagranicznych źródeł finansowania Spółki oraz dokonania analizy zagranicznych rynków zbytu dla planowanej nowej produkcji. Pozytywne efekty dokonanych analiz zaskutkować mogłyby realizacją inwestycji. ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na tym, iż bada polski rynek i poszukuje polskich nabywców na towary oferowane przez kontrahenta niemieckiego, który jest usługobiorcą i ma swoją siedzibę na terenie Niemiec. Usługa jest wykonywana na terenie Polski, a wykorzystywana w Niemczech. Zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi przedstawicielskie na rzecz kontrahenta zagranicznego polegające na badaniu rynku oraz poszukiwaniu nabywców na towary oferowane przez kontrahenta niemieckiego ( bez dokonywania sprzedaży towarów ) mieszczą się w grupowaniu : PKWiU : 74.87.14-00.00 „Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości”. Wynagrodzenie za świadczone usługi jest stałe plus prowizja od zawartych umów, jakie dzięki pracy podatnika polegającej na znalezieniu nabywcy na polskim rynku na towary oferowane przez kontrahenta niemieckiego, firma niemiecka zawarła z polskimi kontrahentami. Podatnik podaje we wniosku, że nie zajmuje się sprzedażą towarów oferowanych przez niemieckiego kontrahenta. Pytanie dotyczy określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla świadczonych usług, bądź określenia wyłączenia z opodatkowania od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym w myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. ...

Czy wypłacając wynagrodzenie prowizyjne na rzecz podmiotu zagranicznego, z tytułu wykonania usługi polegającej na znalezieniu poza granicami kraju lokomotyw, podatnik był i jest zobowiązany do potrącenia zryczałtowanego 20% podatku dochodowego, zgodnie z przepisem art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W związku z otrzymaniem od Spółki zapytania z dnia 24.08.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 30.08.2004r. i uzupełnionego w dniu 16.09.2004r. ) - złożonego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje co następuje: Ze stanu faktycznego przed ...


Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w przypadku świadczenia ww. usług będzie mógł wystawiać faktury VAT swoim kontrahentom ze stawką podatku VAT 0% oraz czy będzie musiał dokonać rejestracji jako podatnik VAT-UE.

Stan faktyczny: Podatnik podatku od towarów i usług świadczy usługi pośrednictwa na rzecz kontrahentów z różnych państw Unii Europejskiej. Usługi polegają na znalezieniu dostawców towarów z terenu Polski, którzy będą dostarczać towary na rynek UE. W ramach wykonywanych usług Podatnik wyszukuje i przedstawia odpowiednie oferty, prowadzi i tłumaczy rozmowy handlowe, nadzoruje wykonanie zleceń pod ką ...

Dot. stawki podatku przy wykonywaniu usług w zakresie badania rynku na rzecz podmiotu zagranicznego.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tut. organ podatkowy w odpowiedzi na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 27 lipca 2004r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 02 sierpnia 2004r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje. Jak wynika z treści ww. pisma Podatnik od 01 sierpnia 2 ...

Generowanie strony w 5 ms