Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółka jednoosobowa


Jestem wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy opłacane i finansowane są w całości przez spółkę. Czy w takim przypadku powyższe składki stanowią dla mnie przychód i czy jestem zobowiązany zapłacić od tego przychodu podatek? Jeśli tak, to w jaki sposób mam rozliczyć się z tego przychodu z Urzędem Skarbowym, czy mam obowiązek rozliczania się i opłacania podatku miesięcznie czy rocznie.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 ze zm.) do osób prowadzących działalność gospodarczą zaliczono wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. A zatem w myśl art. 16 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe finansują w cał ...

Czy składki na ubezpieczenie społeczne wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. będącego cudzoziemcem, wpowadzone z dniem 01.01.2003r. w ustawie z dnia 18.12.2002r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki.

Odpowiadając na pismo z dnia 27.03.2004 r. (data wpływu 06.04.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 15.06.2004 r. (data wpływu 22.06.2004 r.) złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Na ...

Czy właściciel jednoosobowej spółki z o.o. może w zeznaniu rocznym odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne, w sytuacji gdy składki są przekazywane za pośrednictwem spółki.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej : Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14., poz. 176 ze zm.) od podstawy obliczenia podatku, odlicza się kwoty składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie u ...

Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o., w której gmina jest właścicielem 100% udziałów, zamierza wnieść do spółki aport w postaci instalacji odbiorczych służących przesyłaniu energii cieplnej. Czy czynność ta podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Z treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60) wynika, że stosownie do swej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego, Naczelnik Urzędu Celnego lub Wójt, Burmistrz (Prezydent Miasta), Starosta albo Marszałek Województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu ...

Zapytanie Spółki dotyczyło: ustalenia sposobu naliczenia przez płatnika - jednoosobową społkę z ograniczoną odpowiedzialnością - podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 8 czerwca 2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat ...

Zapytanie spółki dotyczyło: ustalenia czy kosztem uzyskania przychodów jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy wypłacone udziałowcowi i zarazem jedynemu zarządcy oraz finansowane przez płatnika składki na ubezpieczenie społeczne.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 8 czerwca 2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw ...

Zapytanie spółki dotyczyło – zasadności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynagrodzenia wypłaconego wspólnikowi z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 8 czerwca 2005 r., uzupełnionegopismem z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...

edyny wspólnik Spółki, będący jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu zawarł w dniu 29 września 2005r. umowę o pracę w formie aktu notarialnego z podatnikiem - Spółką, której przedmiotem jest wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem bieżących spraw Spółki. Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy wynagrodzenie wynikające z przedmiotowej umowy jest kosztem uzyskania przychodu.

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.14b § 5 pkt 1) w związku z art.233 i 239 Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60) oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. nr 54, poz.654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.12.2005r. "A" Sp. z o.o. reprezentowanego przez radcę prawnego, ...

Czy art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajduje zastosowanie w ten sposób, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania Spółki za rok podatkowy 2006, w którym Spółka połączyła się przez przejęcie spółek przejmowanych, nie uwzględnia się różnicy między kosztami uzyskania przychodów a przychodami, wykazanej w poz. 36 deklaracji CIT-2 spółek przejętych, sporządzonych za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia poprzedzającego połączenie?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 29.12.2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 03.01.2007.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indyw ...

Generowanie strony w 4 ms