Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wierzytelności wzajemne

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku dokonania potrącenia zobowiązania abonenta do zapłaty za świadczone przez podatnika usługi ze zobowiązaniem podatnika z tytułu zwrotu na rzecz abonenta kaucji gwarancyjnej.

1. Istotą instytucji kaucji jest jej - z założenia – zwrotny charakter. Dlatego w momencie złożenia nie jest ona ani kosztem dla wpłacającego, ani przychodem dla otrzymującego. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami są m.in. otrzymane pieniądze. Przepis ten nie ma jednak zastosowa ...

Czy wobec przyjętego przez strony transakcji sposobu dokonywania wzajemnych rozliczeń dochodzi do uregulowania całości należności wynikającej z faktury w myśl przepisu art. 19 ust. 3c pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, warunkującego prawo do złożenia przez podatnika korekty deklaracji VAT-7?

Z treści pisma wynika, iż działalność podatnika wiąże się z koniecznością ciągłej modernizacji posiadanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w związku z tym, w październiku 2002 r. został podpisany z zewnętrznym wykonawcą kontrakt na modernizację zakładu produkcji wody. Przewidywany okres realizacji powyższej inwestycji wynosi 30 miesięcy, a rozliczenie wykonanych usług budowlanych odbywa się w ...

1. Czy fakt niedopłatnego wykonywania funkcji przez członków rady nadzorczej jest świadczeniem nieodpłatnym dla spółki z rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy? 2. Czy dodatnie lub ujemne róźnice kursowe zrealizowane w wyniku kompensaty wierzytelności są róźnicami kursowymi w rozumieniu art. 12 ust. 3 i art. 15 ust. 1 ustawy i stanowią przychód lub koszt podatkowy?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997, Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze zmienia informację Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o zakresie stosowania prawa podatkowego zawartą w piśmie z dnia 13.05.2004 r. Nr I-3/423/41/SK/2004 wydaną na wniosek Podatnika z dnia 30.03.2004 r. w przedmiocie ...

Czy różnice kursowe powstałe w związku z kompensacyjną formą zapłaty stanowią przychód podatkowy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 21.02.2005 r., uzupełnionego przez Spółkę w dniu 14.03.2005 r. poprzez wniesienie opłaty skarbowej, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy ró ...

Czy można zaliczyć w koszty podatkowe firmy w dacie poniesienia wydatku wpłaty dokonane do depozytu sądowego na poczet rat leasingowych w sytuacji kiedy oba podmioty (ZZZ Bank oraz YYY S.A.) odmówiły wystawienia faktur?

Postanowienie W związku z wnioskiem Spółki z dnia 15.02.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 15.02.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na podstawie art.14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - ...

Czy kompensata wzajemnych zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powoduje powstanie różnic kursowych zaliczonych do przychodów jak i kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.03.2005 r., który wpłynął w dniu 14.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatkow ...

Spółka produkuje stolarkę okienną i zawiera z kontrahentami (nabywcami) umowy dealerskie, przewidujące prowadzenie przez dealera we własnym imieniu i na własny rachunek sprzedaży i promocji wyrobów i usług zakupionych od Spółki. Niektóre umowy przewidują, że Spółka - celem realizacji sprzedaży i promocji wyrobów kupowanych od Spółki – udostępni nieodpłatnie na czas trwania umowy: meble, stolarkę okienną służącą do ekspozycji, banery reklamowe zawierające logo Spółki, komputery z oprogramowaniem do wymiarów okien produkowanych przez Spółkę. Umowa przewiduje, że dealer, który jest zobowiązany do wyłącznego zakupu wyrobów od Spółki, będzie zobowiązany do zwrotu ww. wyposażenia, jeżeli będzie wykorzystywał je niezgodnie z umową. Spółka udostępniając wyposażenie zakłada, że wygenerowany w dłuższym czasokresie dzięki danemu dealerowi zysk (m.in. dzięki otrzymanemu wyposażeniu) pozwoli na pokrycie kosztów zużycia tego wyposażenia. Spółka wystawia jedynie faktury od sprzedaży stolarki okiennej zamawianej przez dealera. Dodatkowo dealerom rozdawane są próbki stolarki opakowane w specjalnie zamówionych do tego walizkach. Czy w sytuacji gdy dealer wykonując postanowienia umowy zobowiązującej go do promocji wyrobów kupowanych od Spółki świadczy usługi na jej rzecz nieodpłatnie - to Spółka uzyskuje nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w sprawie nieodpłatnego świadcze ...

Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nieodzyskaną część wierzytelności?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z dnia 29.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 17.03.2005 r. Nr PD III-423/3/05 stwierdzające, iż stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02.02.2005 r. o udzielen ...


Czy są kosztem uzyskania przychodu różnice kursowe powstałe w przypadku kompensaty wierzytelności wyrażone w walutach obcych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, z dnia 22.09.2005r. (data wpływu do Urzędu 26.09.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy są kosztem uzyskania przychodu różnice kursowe ...

Generowanie strony w 23 ms