Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: turnus rehabilitacyjny

Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki związane z pobytem dziecka niepełnosprawnego oraz jego opiekuna na odpłatnym turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym?

Stosownie do brzmienia przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku ... stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-6 i 8-12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez pod ...

Czy wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną na opłacenie własnego turnusu rehabilitacyjnego oraz opiekuna podlegają odliczeniu.

W związku z odpowiedzią udzieloną przez Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze w dniu 25 marca 2003r. Nr III/415-7/LL/2003, na zapytanie z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu na polecenie Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze dodatkowych czynności wyjaśniających, koryg ...

Czy można odliczyć od dochodu wydatki związane z przewozem dzieci niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny samochodem osobowym?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustaw., z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie odliczenia od dochodu wydatków poniesionych z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przewozem dzieci niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny Centrum Rehabilitacji, Naczelnik Drugiego Urzędu Ska ...

W sprawie możliwości korzystania z ulgi z tytułu poniesionych w 2003 roku wydatków na rehabilitację syna.

Odpowiadając na Pani pismo z dniu 27.02.2004 r. dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie możliwości korzystania z ulgi z tytułu poniesionych w 2003 roku wydatków na rehabilitację syna Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póżn. zm.) wyja ...

- dotyczy opodatkowania usług udostępniania obiektów akademickich na cele obozów, kolonii i turnusów rehabilitacyjnych.

Odpowiadając na zapytania Fundacji zawarte w pismach z dnia 05.07.2004 r. znak F/410/2004, F/411/2004 i F/412/2004 (data wpływu do tut. Urzędu 06.07.2004 r.) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) dotyczące, opodatkowania usług udostępniania obiektów akademickich na cele obozów, k ...


Czy pobierana od klientów marża stanowi kwotę brutto do opodatkowania, czy też w całości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 50) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. “…” z dnia 31 stycznia 2005r. uzupełnionego pismem z dnia 13 kwietnia 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawiam uznać stanowisko Podatnika - że wartość cał ...

Wobec wątpliwości płatnik sformułował zapytanie - czy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych turnusy zdrowotne stanowiące nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika i finansowane przez pracodawcę są dla pracownika przychodem?

W dniu 1 czerwca 2005 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek płatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracodawca może skierować w ramach świadczeń zdrowotnych na turnusy profilaktyczne lub rehabi ...

Czy dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego niepełnosprawnego małoletniego dziecka pracownika pokryte z ZFŚS podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Postanowienie Na podstawie art.14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8, z 2005 r., poz.60, z późn.zmian.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2004 roku kwoty dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego dla małoletniego ...

- dotyczy możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne w 2005 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki – Pani X z dnia 30 stycznia 2006 r., dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: możliwości odliczenia od dochodu w ...

Generowanie strony w 11 ms